Jaarstukken 2020 Dordrecht: PvdA: Geld voor meer banen en tegengaan armoede

4 juni 2021

Adviescommissie Bestuur & Middelen | Woensdag 2 juni 2021 | Jaarstukken 2020 Gemeente Dordrecht | Jacqueline van den Bergh:

De Jaarrekening 2020 geeft een financieel gunstig beeld, ondanks de corona, van 18 miljoen euro. Het college wil dit geld besteden aan het instellen van een Reserve Regionale Samenwerking Ruimtelijk Economisch Domein te vormen en hier een bedrag van € 1,259 miljoen in te storten. De rest toe te voegen aan de algemene reserve van de stad.

Waarom houden wij 18 miljoen over in coronatijd?
Het jaarrekeningresultaat over 2020 is fors. In omvang zowel groter dan eerdere jaren als eerder in het jaar voorspeld. Dit is tegelijk een beeld dat zich bij veel gemeenten over 2020 aftekent. De coronacrisis is daar een belangrijke oorzaak van. Per saldo is de rijkscompensatie over 2020 voldoende geweest, en zijn veel tegemoetkomingen die via de decembercirculaire 2020 zijn ontvangen reeds overgeheveld naar 2021. Daarnaast zijn er uiteindelijk ook veel (kleine) activiteiten, die niet zijn ‘in te halen’ in 2021, niet doorgegaan in oorspronkelijke vorm in 2020. Dat leidt op veel plekken in de begroting tot een aantal relatief beperkte voordelen. Tot slot hebben zowel de vorderingen in de woningbouw als de stijgende grondprijzen invloed gehad op de ontvangen bouwleges en de stijgende vermogenspositie van het grondbedrijf.

Instellen reserve Regionale samenwerking ruimtelijk economisch domein Dordrecht heeft de afgelopen jaren een aantal nieuwe ruimtelijke economische taken overgenomen c.q. opgepakt, waaronder de uitvoering van de Groeiagenda, MKB-katalysatorfonds, Regionale Energiestrategie en Netwerk economie ZHZ. Hiervoor zijn budgetten in de begroting opgenomen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld (MKB-Katalysatorfonds en Regionale Energiestrategie) of waarvoor regionaal is afgesproken dat overschotten worden gereserveerd (Regiodeal en Netwerk Economie ZHZ). Om reserveringen op de balans op te kunnen nemen stellen wij voor om voor deze nieuwe taken een nieuwe reserve Regionale samenwerking ruimtelijk economisch domein te vormen.

PVDA: RESERVE VOOR HET RUIMTELIJK ECONOMISCH DOMEIN: Waarom stellen we dit in? We gingen als regio juist uit elkaar, omdat er van die ruimtelijke en economische samenwerking niets terechtkwam. Dus namen we afscheid van de GR Drechtsteden. En nu gaan we investeren in het ‘ruimtelijke en economisch domein’ zoals dat zo mooi heet. Wij vinden vooral belangrijk dat er werk is voor iedereen en geen armoede meer in Dordrecht. Wat is de verdeling binnen de Regionale Samenwerking Ruimtelijk Economisch Domein: welke projecten, activiteiten worden er uitgevoerd? Wat doen de andere steden voor investeringen? Dragen zij ook bij?

PVDA: VEILIGHEID: Wij vinden schone en veilige wijken belangrijk. Zo is er in 2020 op diverse locaties mobiel cameratoezicht ingesteld, zoals op het speelterrein aan de Tolbrugkamp voor een periode van één jaar. De verwachting is dat, door de inzet van de camera’s, de toename van het aantal incidenten beperkt blijft. In het derde kwartaal 2021 vindt een grote evaluatie plaats waarbij een afweging wordt gemaakt of (langdurige) verlenging van de camera’s in het Lijnbaangebied, het station en het Leerpark noodzakelijk is. In 2020 is gestart met een Integraal Intern Beleidsplan. Met dit plan wil men een beter inzicht in de regie, financiën, taken, verantwoordelijkheden, verbeterpunten en visie. Wij willen dit Integraal Intern Beleidsplan bespreken, om alles goed te kunnen afwegen.

PVDA: JAARVERSLAG KLACHTEN: De klachten nemen jaarlijks toe. Eenderde van de klachten wordt gegrond verklaard. Veelal gaan de klachten over niet bereikbaar zijn, niet terugbellen, over wijken. PvdA vindt het zorgelijk dat de klachten jaarlijks nog steeds stijgen, terwijl er was toegezegd om meer aandacht hieraan te besteden en kontakt ook te zoeken met klagers.

WETHOUDER BURGGRAAF: 2020 was er een bijzondere dynamiek in de stad. Door corona. Snelle terrasvergunningen. Nieuwe dingen: nieuwe initiatieven. Minder hebben we kunnen bereiken. 18 Miljoen in de plus. Winsten Grondbedrijf. Kunnen we alle ambities realiseren? We willen meer dan we kunnen bereiken. Personeel staat veel onder druk.
Wat betreft het instellen van de Reserve voor het Ruimtelijk Economisch Domein: Nog steeds is er een regionale aanpak. Economie houdt zich niet aan grenzen. De basis is de GroeiAgenda met budget, het gaat alleen niet meer via GR Drechtsteden. Alle Drechtsteden gemeenten doen daarin mee. Drechtsteden gemeenten storten daar ook in. De GroeiAgenda kent veel regionale aspecten.
Klachten: Er is geen structurele oorzaak voor de toename. Dienstverlening: laten we zorgen dat we kontakt opnemen met de klagende. Waarom die klacht? Dat we zorgen dat we die goed afhandelen. Het heeft zeker onze aandacht. We moeten lering trekken.