Welstand Nieuwe Stijl komt eraan

28 januari 2021

Gemeenteraad dinsdag 26 januari 2021 | Geactualiseerde Welstandsnota | Cor van Verk:

De PvdA heeft – samen met GroenLinks – dinsdagmiddag 26 januari 2021 – de motie ingediend ‘Welstand Nieuwe Stijl’ bij de bespreking van de Geactualiseerde Welstandsnota.

De nieuwe Omgevingswet betekent het afscheid van de welstandscommissies. Alleen een commissie voor rijksmonumenten is straks nog verplicht. Maar het welstandsbeleid blijft overeind, de Welstandsnota wordt vast onderdeel van het Omgevingsplan. Dat betekent ook dat inwoners en ondernemers een grotere rol krijgen bij Welstand. Er komt meer ruimte voor discussies en invloed.
In de Welstandsnota staan kaders voor de ruimtelijke kwaliteit van Dordrecht. In het kader van het nog te maken Omgevingsplan zal een discussie moeten worden gevoerd over wat de gemeente Dordrecht in de toekomst wil met het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Dit hoeft vanwege de actualisering niet op stel en sprong. De Welstandsnota Dordrecht geldt totdat er nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid wordt opgenomen in het Omgevingsplan. Het kan daarom tot 2029 duren voordat er een nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid is.

Dat vindt de PVDA wel heel lang duren. Wij willen die discussies nu al gaan opstarten en afscheid nemen van de Welstandscommissie – zoals we die nu kennen – per 1 januari 2021.
We willen nu gaan starten met de discussie met de stad. Regelmatig roepen de adviezen van de Welstandscommissie vragen op in de stad. Wij willen meer ruimte voor participatie, verduurzaming en nieuwe bouwtechnieken.

In de motie roepen we op om:
• Afscheid te nemen van de Welstandscommissie uiterlijk per 1 januari 2022;
• Het proces op te starten om de discussie met de stad aan te gaan over hoe om te gaan met welstand en hoe de kwaliteit van onze openbare ruimte te toetsen en te waarborgen;
• Bij een nieuw te vormen Adviesorgaan veel meer ruimte te geven aan verduurzaming, nieuwe bouwtechnieken en participatie;
• De Monumentencommissie te behouden en waar nodig te verstevigen;
• Deze aspecten mee te nemen in het nieuwe raadsvoorstel over de taken van een nieuw Adviesorgaan.

De discussie met de stad gaat beginnen. Wethouder Sleeking komt voor de zomer met voorstellen naar de gemeenteraad. De motie kon op veel sympathie rekenen, maar afschaffen Welstandscommissie voordat er iets voor in de plaats is, dat wilde de meerderheid van de gemeenteraad niet.
PvdA en GroenLinks hebben de motie ingetrokken naar aanleiding van de toezeggingen van de wethouder om aan draagvlak te gaan werken voor een nieuw adviesorgaan, al dit jaar hieraan te gaan werken en te starten met de discussie.
Want 2029 vindt de PvdA veel te lang duren.