Ondanks afspraken toch afsluitingen van basisvoorzieningen zoals energie

25 oktober 2020

PVDA-fractie ontvangt de laatste tijd berichten dat er toch weer afsluitingen van energie plaatsvinden in onze stad en ook uithuisplaatsingen. Met als concreet voorbeeld STEDIN, die afsluit, ook bij kwetsbare mensen. In Dordrecht leven mensen die voor langere periode afgesloten zijn van van energie omdat de schuld niet (tijdig) kan worden betaald, ondanks bemoeienis van instanties (Wijkteams en Sociale Dienst).

Dordrecht heeft convenanten afgesloten met dienstverleners, zoals Eneco, STEDIN, Waterschap en woningbouwcorporaties om bij schulden te voorkomen dat bewoners afgesloten worden of uit hun huis worden gezet. Beleid is dat betalingsachterstanden snel worden gesignaleerd om erger te voorkomen en dat er werkbare oplossingen worden gezocht om de schulden af te lossen met behoud van de noodzakelijke voorzieningen. Kleingebruikers/consumenten dienen niet verstoken te zijn van energiegebruik, zeker niet wanneer zij kwetsbaar zijn en/of bij winterse omstandigheden. Ook bestaat er de ‘Regeling Afsluitbeleid voor Kleinverbruikers van Elektriciteit en Gas’ van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In principe mag een kwetsbare kleinverbruiker niet worden afgesloten, zeker niet in de winterperiode.

Zo heeft Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden het afgelopen jaar (juli 2019 t/m augustus 2020) met zes zaken te maken gehad die afsluiting en heraansluiting van STEDIN betreffen. Het betreft dan schulden bij energieleveranciers, die klein beginnen maar door de stapeling van boetes tot grote hoogte kunnen stijgen. Bij STEDIN zou praktijk zijn dat alleen heraangesloten wordt als eerst de volledige schuld bij de energieleverancier is ingelost. Het gaat om kwetsbare mensen die op één na allemaal te maken hadden met een verstandelijke beperking, psychische problematiek of ernstige verslaving. Bij twee situaties is de Sociale Dienst Drechtsteden betrokken en driemaal is de cliënt onder bewindvoering. De afbetalingsvoorstellen die deze instanties doen zijn niet geaccepteerd door STEDIN. In deze gevallen heeft SUN de schuld dan ook voldaan om heraansluiting weer mogelijk te maken. Aanvragen voor hulp bij SUN komen pas als er nergens anders meer oplossingen zijn te vinden. Zeker nu in deze coronatijden kunnen we verwachten dat meer mensen in problemen komen met maandelijkse betalingen. Dan is het zeker goed om nog eens naar de afspraken te kijken van de aanbieders van noodzakelijke voorzieningen.

Ook het Platform tegen Armoede pakt dit op. Men vermoedt dat afsluitingen toch weer gaan toenemen. En vragen mensen te melden als er afgesloten wordt.

Onze vragen aan college zijn:
1) In Dordrecht leven gezinnen/bewoners die afgesloten zijn van energie vanwege grote schulden. De schulden groeien vooral vanwege het traject van deurwaarders en boete op boete. Het gaat hier niet om notoire wanbetalers, maar om kwetsbare mensen – die niet goed zelfstandig kunnen functioneren – die afgesloten worden, zoals door STEDIN. Is het college op de hoogte van deze situatie?
2) De gemeente Dordrecht kent convenanten en afspraken met aanbieders van de noodzakelijke basisvoorzieningen, ook met STEDIN. Hoe wordt erop toegezien dat de convenanten worden nagekomen? Op welke wijze ontvangt het college tijdig signalen van afsluitingen en uithuisplaatsingen en wat gebeurt daarmee?
3) U bent het toch met ons eens dat snel signaleren van schulden, hulpverlening en afstemmen van aflossingstrajecten prioriteit moeten hebben om afsluitingen of uithuiszettingen te voorkomen bij de kwetsbare groepen, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. En dat heraansluitingen zo snel mogelijk weer moeten plaatsvinden, ook al is de schuld nog niet helemaal voldaan en langer duurt met aflossingstrajecten die vanuit hulpverlening worden voorgesteld. Wat gaat u afspreken met STEDIN en andere instanties om te voorkomen dat kwetsbare groepen worden afgesloten van de noodzakelijke voorzieningen, zeker in de winter, en als de heraansluiting te lang duurt? Wat is er nodig om de hulpverlening een grotere rol te laten spelen, om te voorkomen dat deurwaarders worden ingeschakeld? Wordt er naar uw mening voldoende gedaan om te voorkomen dat kwetsbare groepen schulden opbouwen en het risico lopen te worden afgesloten van de noodzakelijke voorzieningen?
4) In deze onzekere coronatijden kunnen we verwachten dat meer mensen in financiële problemen komen. Dan is het zeker goed om nog eens naar de afspraken te kijken met de aanbieders van de noodzakelijke basisvoorzieningen. Hoe zijn de aanbieders voorbereid op de situatie dat meer bewoners in financiële problemen komen vanwege de coronacrisis, wat gevolgen kan hebben voor hun maandelijkse verplichte betalingen? Hoe voorkomen we dat meer mensen bij deurwaarders terechtkomen?

Fractie PVDA Dordrecht

Bekijk hier ook de video van RTV Dordrecht

Foto van website SUN Drechtsteden