PvdA vragen over Rampenplannen voor bedrijventerreinen

25 januari 2021

Van ondernemers op bedrijventerreinen begreep ik dat het onduidelijk is wat er moet gebeuren als er zich plotseling een ramp voordoet. Wat te doen als er giftige stoffen onze kant op komen? Dat geldt voor bewoners maar ook voor bedrijven. Moet je snel weg wezen of moet je je juist opsluiten en ramen en deuren dichthouden. Als als je weg moet, waar moet je dan heen, hoe kom je van het eiland af?

De volgende vragen heb ik dan ook aan het college gesteld:
• Zijn er – naast rampenoefeningen – ook rampenplannen voor bedrijventerreinen?
• Wat zijn de ontsluitingswegen voor de bedrijven die daar zitten, hoe wordt voorkomen dat het verkeer vast komt te zitten?
• Is er overleg met bedrijven op bedrijventerreinen over de veiligheid en wat te doen bij rampen/noodsituaties, wat zijn de afspraken daarover?

Het AD/De Dordtenaar nam hierover met mij kontakt op.
Lees hier het artikel in AD/De Dordtenaar

PvdA Commissielid Jacqueline van den Bergh

(Afbeelding van Hajime Takahashi via Pixabay)

 

Lees hieronder de antwoorden van burgemeester Kolff:
Vraag 1: Zijn er – naast rampenoefeningen – ook rampenplannen voor bedrijventerreinen?
Er zijn binnen onze Veiligheidsregio verschillende planvormen die betrekking hebben op rampen en crisis. Het eerste is ons regionaal crisisplan. Hierin wordt de aanpak van crisisbeheersing in de regio voor alle partners uit het veiligheidsveld vastgelegd. Daarnaast hebben we rampenbestrijdingsplannen. Dit zijn plannen gericht op bedrijven die vallen onder het zogenaamde “besluit risico’s zware ongevallen” – BRZO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Dupont, Chemours, TTD. De RBP’s zijn ook gericht op de veroorzaker van een eventueel incident. De Veiligheidsregio ZHZ heeft geen rampenbestrijdingsplannen voor bedrijfsterreinen. Het artikel uit het AD richt zich op bedrijfsterreinen. In een geval van ramp of crisis bij een bedrijf op een bedrijfsterrein zal er gebruik gemaakt worden van het algemene regionale crisisplan. Indien zich een ramp of een crisis plaats vindt bij 1 van de BRZO bedrijven zal afhankelijk van het effectgebied ( het gebied dat hinder ondervindt van een ramp of crisis) inzet worden gedaan.

Vraag 2: Wat zijn de ontsluitingswegen voor de bedrijven die daar zitten, hoe wordt voorkomen dat het verkeer vast komt te zitten?
De Veiligheidsregio heeft geen plannen voor het ontsluiten van gebieden en/ of verkeerscirculatie. Dit behoort tot het takenpakket van de politie. De politie pakt deze verantwoordelijkheid dus op bij een incident, eventueel indien noodzakelijk in overleg met gemeenten (Bevolkingszorg). Deze procesverantwoorlijkheden staan beschreven in het eerder benoemde crisisplan van de VRZHZ (www.zhzveilig.nl). Het is een vast agendapunt in het coördinatieoverleg bij een incident, als het van toepassing is bij een incident of ramp. In een effectgebied worden mensen geacht te schuilen (binnenshuis) en niet evacueren bij een incident, zoals gesuggereerd wordt in het artikel van het AD. Daardoor zal er in de praktijk bij een incident beperkte mobiliteit zijn. Mocht er in uitzonderlijke gevallen moeten worden overgegaan tot evacuatie dan worden de bedrijven hiervan op de hoogte gesteld.

Vraag 3: Is er overleg met bedrijven op bedrijventerreinen over de veiligheid en wat te doen bij rampen/noodsituaties, wat zijn de afspraken daarover?
De Veiligheidsregio heeft regelmatig overleg met de bedrijven waar we een RBP voor hebben. Bij actualisaties worden er gesprekken met deze bedrijven gevoerd. Dit is gericht op het risico dat ze veroorzaken. Mocht het voorkomen dat een BRZO bedrijf onverhoopt zelf in een effectgebied komt te liggen dan wordt van hen gevraagd zich aan de algemene boodschap te houden (net als alle andere bedrijven en burgers). ‘Ga naar binnen, sluit deuren en ramen, zet ventilatie uit en volg de berichtgeving van de overheid’! Daarnaast voert de brandweer controles uit bij deze BRZO bedrijven en de Veiligheidsregio ZHZ komt daar dus periodiek. Deze controles kunnen ook onaangekondigd plaats vinden. De Veiligheidsregio voert hiermee ook de wettelijke taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s. Vanzelfsprekend onderschrijven wij het idee om een gehele bedrijventerrein te kunnen informeren tijdens een groot incident. Hiervoor beschikt de VRZHZ over verschillende systemen. Er is bijvoorbeeld nog steeds beschikking over de WAS-palen (waarschuwings-en alarmeringspalen) die ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van het zgn. NL-Alert om te alarmeren en/of te informeren. Uit recente landelijke tests blijkt voor NL-Alert dat via de ‘nood-sms’ ruim 90 procent van de mensen boven de 12 jaar bereikt wordt. Omdat de ontvangers die berichten vervolgens via hun eigen kanalen doorzenden ligt het werkelijke bereik nog hoger wordt er ingeschat. Daar komt bij dat met de huidige technologie een NL Alert gekoppeld kan worden aan onder meer digitale reclameborden langs drukke wegen en zelfs op de dienstregelingsborden bij bushaltes vertoond kunnen worden. Mochten digitale berichten niet kunnen worden verstuurd, dan wordt er door de Veiligheidsregio teruggegrepen op bestaande plannen. De bedrijven zijn op de hoogte van de ingezette communicatiemiddelen en ook van de RBP. Natuurlijk kunt u als u nog meer vragen heeft, deze altijd stellen. Ook staat de Veiligheidsregio altijd open voor suggesties en ideeën.

Vragen over crisisbeheersing en rampenbestrijding kunt u altijd stellen via uw burgemeester, maar ook via de VRZHZ, bestuursondersteuning@vrzhz.nl.