Geen tijd om het hele verkiezingsprogramma te lezen? Bekijk dan hier onze 9 punten waar wij de komende jaren voor gaan. Want echt, het moet anders. En samen kunnen we dat!

9 redenen om op 14, 15 of 16 maart op de PvdA te stemmen

Wij bouwen meer betaalbare woningen op ons eiland, want ook onze kinderen willen in hun stad kunnen wonen.

Om in de vraag naar huisvesting van alle groepen te voorzien zijn sociale huurwoningen en grote en kleine koopwoningen in alle prijsklassen nodig. De woningvoorraad is in de afgelopen 10 jaren met slechts 1.727 woningen gegroeid. Dat is te weinig. Hierdoor is het woningtekort in Dordrecht extra sterk gegroeid. In Dordrecht is de ruimte voor woningbouw schaars. Er is in het verleden afgesproken dat ten zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk niet gebouwd wordt. Maar daarna zijn andere bouwlocaties voor woningen niet of te laat in ontwikkeling gebracht. We kunnen het woningtekort alleen terugdringen door in alle wijken te zoeken naar ruimte voor nieuwe huizen. Verdichting is niet overal een wenselijke oplossing en daarom horen ook alternatieven aan de orde te komen. We kijken vooral naar mogelijkheden om verouderde kantoorpanden en bedrijfslocaties een andere bestemming te geven. En als er in woonbuurten plannen voor het verdichten van het woningbestand gemaakt worden, moet dat na goed overleg met buurtbewoners en door zorgvuldige planontwikkeling gebeuren. Toch zal niet te voorkomen zijn dat het hier en daar zal schuren. Er is in het bijzonder een groeiend tekort aan sociale huurwoningen. Er zijn de afgelopen 10 jaren bijna 5000 sociale huurwoningen gesloopt of omgezet in koopwoningen. Er is in dit segment nauwelijks bijgebouwd. Hierdoor maken jongeren en starters op de woningmarkt in Dordrecht nauwelijks kans om (snel) een huurwoning te vinden.

Wij staan voor een duurzaam en groener Dordrecht. En dat laten we zien door het planten van een boom voor iedere pas geboren schapenkop.

De PvdA gaat vol voor het verduurzamen van Dordrecht. We willen niet alleen gemeentelijke gebouwen verduurzamen en waar dat mogelijk is voorzien van zonnepanelen, we willen dit ook voor particulieren woningen eenvoudig en betaalbaar maken. Ook eigenaren van bedrijfsgebouwen en woningbouwverenigingen en worden gestimuleerd hun gebouwen te verduurzamen, de laatsten zonder de woonlasten te verhogen. Groen in en rond de stad geeft een prettig leefklimaat en halen CO2 en fijnstof uit de lucht. We willen meer groen, onder andere door voor iedere Dortse baby bij de geboorte een boom te planten, zo min mogelijk bomen te kappen en onttegelen van tuinen te stimuleren. Bij aanplant en onderhoud wordt rekening gehouden met de biodiversiteit. Stadslandbouw en biologische landbouw worden gestimuleerd. We gaan ieder jaar een klimaattop organiseren met bewoners, onderwijs, organisaties en bedrijven om samen van Dordrecht een klimaatbestendige en duurzame en leefbare stad te maken.

Zwerfvuil is ergernis nummer 1. We gaan voor een schoner Dordt. Dat begint bij een beter afvalophaalsysteem.

Elke dag gooien we wel eens iets weg en dat doen we zoveel mogelijk in de juiste afvalbak zodat het afval gescheiden ingezameld kan worden. Het inzamelen van de verschillende soorten afval gebeurt niet bewonersvriendelijk. Veel gezinnen worstelen met de berg restafval die zij hebben en nauwelijks kwijt kunnen in hun restafval kliko. In andere delen Dordrecht zijn de ondergrondse regelmatig verstopt of niet bruikbaar. Afval bij plaatsingen is dan het gevolg. De PvdA wil dat het huisvuil simpel en effectief wordt opgehaald. Daarom willen wij: • Dordtenaren mee praten over het voorkomen van afval, het inzamelen en het scheiden van afval • In elke wijk een inleverpunten voor alle soorten afval • Plastic-afval niet in zakken of kliko’s inzamelen maar middels ondergrondse containers • Meer inzet om ondergrondse containers werkbaar te houden • Grof afval minimaal 1x per maand gratis moet worden opgehaald Op deze manier werken we samen aan een duurzaam en opgeruimd Dordrecht!

Wij laten geen Dordtenaar aan de kant staan. Ook als ouders het niet breed hebben kunnen kinderen gewoon meedoen met sport, muziek en schoolreisjes.

Dordtse gezinnen met een laag inkomen, of bijstand uitkering krijgen per kind een Dordtpas en deze verhogen we van 200 euro naar 300 euro. Belangrijk hierbij is dat alle kinderen mee kunnen doen aan sport, spel of andere culturele activiteiten. Zo worden kinderen en jongeren gestimuleerd in hun creatieve ontwikkeling. Uit onderzoek is gebleken dat de kans groot is voor kinderen, die in armoede opgroeien dat zij zelf ook in hun volwassenen leven in armoede terecht kunnen komen. Daarbij is het van belang voor de PvdA dat alle kinderen mee kunnen doen in onze maatschappij ongeacht het inkomen van ouders.

Het is belangrijk en waardevol dat Dordtenaren actief zijn in hun wijk en elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. En iedere wijk heeft daar plek voor.

In Dordrecht zijn veel groepen mensen actief met activiteiten op het terrein van recreatie, sport en spel, cultuur en lezen, natuur of een andere hobby. Die activiteiten zijn doorgaans leuk, leerzaam en gezellig. En wat niet onbelangrijk is, de deelnemers bieden elkaar vaak steun als het even wat minder goed met één van hun gaat. We willen deze activiteiten steunen door ze waar mogelijk een plek te bieden in de buurt of de stad en de zogenaamde ‘kleine subsidie’ (bescheiden subsidie voor eenmalige projecten / activiteiten van kleine verenigingen e.d. waarbij geen uitgebreide verantwoording met accountantsverklaring vereist is.) voor vrijwilligersorganisaties weer in het leven te roepen.

Iedereen dient de zorg te krijgen die hij/ zij nodig heeft. En daarbij hebben we aandacht voor de extra ondersteuning die mantelzorgers bieden.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarden. Juist deze zorg is nodig om het zorgsysteem overeind te houden. Wel vinden we dat goed gekeken moet worden naar de draagkracht van mantelzorgers, omdat de kans op overbelasting aanwezig is. Het is goed om mantelzorgers naast de professionele zorg neer te zetten, zodat zij elkaar wederzijds kunnen ondersteunen. Het streven hiervoor is om deze vorm van zorg per wijk te organiseren. Uitgangspunt en waarde van de PvdA is om naar elkaar om te kijken, te ontmoeten en te durven vragen. Een boodschap doen voor buren of een praatje maken is geen moeite maar vraagt om naar elkaar om te kijken.

Een opleiding kunnen volgen, een diploma halen en werk hebben blijft altijd belangrijk. Voor iedere jongere dient er een stageplek zijn.

Wanneer kinderen voor een praktijkgerichte beroepsopleiding kiezen, dan hebben we met het Da Vinci College een school in onze stad die goede beroepsopleidingen aanbiedt. Toch zien we nog veel te veel MBO-leerlingen de opleiding verlaten voordat ze hun diploma hebben gehaald. Het vinden van stageplaatsen is een probleem. Samenwerking met werkgevers om stageperioden mogelijk te maken kan worden gestimuleerd door een subsidie op de stagebegeleiding in te voeren. Ook het ontwikkelen van nieuwe opleidingen waar werkgevers in de regio kansen zien wordt gestimuleerd.

De gezondheid van de Dordtenaren gaat ons aan het hart. We maken sporten in de wijk en op school leuker en makkelijker. Dus ook (school)zwemmen.

Voor zowel volwassenen als kinderen ongeacht achtergrond, cultuur of sekse is plezierig en veilig bewegen, sporten, spelen of dansen gezond, leuk en belangrijk. Investeren in sport is investeren in een gezonde toekomst. Samen met sportverenigingen, werkgevers, sportscholen, buurtsportcoaches en jeugdgezondheidzorg willen we een ‘Dordt beweegt plan’ faciliteren waarbij we iedere Dordtenaar uitdagen om meer te gaan bewegen. Daarom moeten kinderen altijd de mogelijkheid hebben om aan sport deel te kunnen nemen. Onderwijs heeft hierin ook een belangrijke bijdrage te leveren aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Naschoolse sportactiviteiten voor leerlingen kunnen plaats vinden onder begeleiding van professionals, ongeacht het inkomen van ouders. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van sportactiviteiten voor mensen met een ‘smalle beurs’ blijven onderbelicht in de huidige beleidsstukken over sportbeleid. Wij willen op dit punt een aanvulling. Kinderen tot 18 jaar moeten in ieder geval zonder financiële belemmeringen kunnen blijven deelnemen aan sportactiviteiten of lid zijn van een sportclub. Wij vinden dan ook dat schoolzwemmen weer onderdeel moet worden van sporten inhet basisonderwijs. We leven per slot van rekening op een eiland in een waterrijk land. Naast het ondersteunen van de georganiseerde sport willen we ook meer inzetten op vormen van bewegen in de openbare ruimte (bootcamps), Tai Chi, Yoga en urban sports, zoals hardloopparcoursen in de stad, straatvoetbal of mountainbiken en freestyle skateboarden, fietsen of steppen.

Wij zijn trots op onze binnenstad en op onze creatieve ondernemers. Daarom veel meer live muziek en entertainment in ons centrum, want hoe dichter bij Dordt hoe gezelliger het wordt.

De kern van Dordrecht wordt gevormd door de levendige historische binnenstad, die zeer aantrekkelijk is voor zowel bewoners als bezoekers. Het is een wijk met grote en kleine woningen, koop- en huurhuizen, voorzieningen en winkels. Het is deze variatie die de aantrekkingskracht van de binnenstad zo groot maakt. Onze ambitie is om Dordrecht een “Berlijn aan de Merwede” te laten worden. De cultuurprogrammering moet het hele jaar interessant en uitnodigend zijn. Beeldende kunst, film, theater en muziekoptredens verlevendigen onze stad. We zijn trots op onze musea, muziekpodia, toneelhuizen en de grote evenementen zoals Wantijpop, Big Rivers en Bach- en Cellofestival. We blijven onze podia ondersteunen, zodat beroepskunstenaars, amateurs, startende bands en net afgestudeerde makers eigen werk kunnen tonen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Zo zien we een Dordts productiehuis voor ons, verbonden met Kunstmin en het Energiehuis. Zo kunnen we genieten van alle kunstuitingen die onze zo stad rijk maakt.

Waar ben je naar op zoek?