Dordt als springplank!

De werkloosheid is in vergelijking met andere steden in Dordrecht relatief hoog en de banengroei blijft achter vergeleken bij die van andere steden. Nu het goed gaat met de economie lijkt dat niet zo’n probleem. Er zijn immers heel veel vacatures. Maar als het economisch tij keert en de werkgelegenheid in heel het land afneemt, staat Dordrecht er extra slecht voor. Bovendien zijn mensen met een beperkte scholing vaak aangewezen op de lokale werkgelegenheid. Als die er niet is, hebben ze snel een probleem en zitten ze vaak langdurig thuis aangewezen op een uitkering.

Het werkloosheidspercentage bedraagt voor Dordrecht 4,5% tegen landelijk 3,8% van de beroepsbevolking.

Ondanks de inzet van meer reïntegratiemiddelen dan gemiddeld in Nederland. Voor ondersteuning van inwoners om werk te vinden of hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, blijft de trend achter bij het landelijk gemiddelde. Dit vraagt om meer onderzoek en meer maatwerk.
In het door de gemeenteraad aangenomen programma ‘Samen tegen Armoede’ 2018-2022 wordt geconstateerd, dat ook in Dordrecht bijna 10% van de huishoudens een verhoogd risico heeft om in een problematische schuldensituatie terecht te komen. Al 4500 huishoudens hebben hier mee te maken.

Dit programma is wat ons betreft een goede aanzet om van armoedebestrijding een speerpunt te maken in het sociale beleid. Over de uitgangspunten is de discussie wat ons betreft wel afgerond:
a) Het gaat om preventie (hoe voorkomen we schulden en hoe helpen we gezinnen daarbij?)
b) Het gaat om hulp als er toch schulden ontstaan.
c) Het wegnemen van financiële drempels om mee te doen en ervoor te zorgen dat kinderen niet belemmerd worden in hun ontwikkeling door de financiële problemen in het gezin. De herintroductie van de Dordtpas helpt hier enorm.

De PvdA vindt het belangrijk dat iedere Dordtenaar zich gesteund weet door de gemeente in het verkrijgen van bestaanszekerheid. Het gaat hierbij om hulp bij het vinden van werk is werkloos is of wordt. Het gaat om inkomensondersteuning of een uitkering om in het levensonderhoud te kunnen voorzien voor wie zijn of haar inkomen is kwijtgeraakt of wie bijvoorbeeld te maken heeft met ziekte waardoor het inkomen ernstig is verminderd. Het gaat ook om mensen die verstrikt zijn geraakt ernstige problemen die te maken hebben met levensvragen en daarom op zoek zijn naar houvast en stabiliteit. Bestaanszekerheid is meer dan inkomen alleen: het is net zo goed meedoen, gezien worden en mee tellen.

DIT GAAN WE DOEN

• Het gebruik van de Dordt-pas wordt gestimuleerd en uitgebreid zodat ook de kosten van schoolreisjes met de pas kunnen worden betaald voor wie dat nodig heeft.

• Bij het aanvragen van een uitkering een uitkering wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om bij te verdienen om vanuit die positie het zoeken naar werk te vergemakkelijken.

• Er komt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen voor iedereen die netto minder dan 130% van het sociaal minimum overhoudt.

• Voor wie niet verwijtbaar zonder inkomen komt of dit niet kan verwerven is maatwerk in zorg en hulp beschikbaar waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van sociale leenfondsen, deeluitkeringen, bijverdienregelingen, loonkostensubsidies en nieuwe werk en leeromgevingen.

• Wanneer je dakloos of thuisloos bent, is er opvang; deze opvang is kosteloos, tijdelijk en altijd gekoppeld aan hulpverlening. Deze opvang wordt regionaal georganiseerd en bekostigd.

• Kinderen hebben altijd de mogelijkheid om te sporten of aan culturele activiteiten mee te doen en als hun ouders/verzorgers dat niet kunnen betalen dan wordt gezorgd voor hulp via de Dordt-Pas.

• Maatschappelijke of private initiatieven om armoede te bestrijden worden door ons gesteund. De Stichting Leergeld, de Voedselbank en SUN-Dordrecht zijn belangrijke partners.

• De wachttijden voor adequate schuldhulpverlening worden aangepakt en met bewindvoerders worden afspraken gemaakt.

• Er komt een loopbaancentrum. Overheid en werkgever- en werknemersorganisaties gaan hierin samenwerken. In dit centrum kan men advies krijgen over scholing, solliciteren, eigen onderneming starten, ZZP’er worden, etc.

Ons programma - ons plan:

Dordtpas uitbreiden

Het gebruik van de Dordt-pas wordt gestimuleerd en uitgebreid zodat ook de kosten van schoolreisjes met de pas kunnen worden betaald voor wie dat nodig heeft.

Bijverdienen bij een uitkering

Bij het aanvragen van een uitkering een uitkering wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om bij te verdienen om vanuit die positie het zoeken naar werk te vergemakkelijken.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

Er komt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen voor iedereen die netto minder dan 130% van het sociaal minimum overhoudt.

Kinderen altijd de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten of aan culturele activiteiten mee te doen

Kinderen hebben altijd de mogelijkheid om te sporten of aan culturele activiteiten mee te doen en als hun ouders/verzorgers dat niet kunnen betalen dan wordt gezorgd voor hulp via de Dordt-Pas.

Er komt een loopbaancentrum.

Overheid en werkgever- en werknemersorganisaties gaan hierin samenwerken. In dit centrum kan men advies krijgen over scholing, solliciteren, eigen onderneming starten, ZZP’er worden, etc.

Waar ben je naar op zoek?