Duurzaam Dordrecht!

We moeten met zijn allen het gebruik van kolen, olie en gas terugbrengen, afval meer gaan recyclen en hergebruiken en de natuur beschermen. We moeten toe naar een duurzaam gebruik van wat de aarde te bieden heeft. We volgen daarbij actief het landelijk beleid en sluiten aan bij de Europese klimaatdoelen voor 2030. Het realiseren van bovenstaande doelen is een behoorlijke opdracht en die lukt alleen als iedereen meedoet en de Dordtenaren achter de aanpak staan, meedenken en oplossingen aanreiken. Het klimaatvraagstuk verdient een betrouwbare overheid die èn luistert naar de individuele burger èn deze ook als dat nodig is aanspreekt op diens gedrag.

De afgelopen jaren is duurzaamheid een belangrijk onderwerp geweest in veel discussies in de gemeenteraad. Met de aanleg van het warmtenet worden nieuwbouwwijken en ook corporatiewoningen in verschillende wijken voorzien van stadsverwarming. Er is ruimte gekomen voor het plaatsen van windmolens en er worden steeds meer vergunningen afgegeven voor zonnepanelen. Toch gaat het allemaal nog niet snel genoeg. Daarom moet in de komende raadsperiode duurzame ontwikkeling een belangrijk speerpunt zijn voor beleid. Hoe maken we van Dordrecht een klimaatbestendige samenleving voor nu en straks?

DIT GAAN WE DOEN

We gaan vol voor het halen van de klimaatdoelen (tenminste 55% CO2 -reductie in 2030 t.o.v. 1990), met oog voor mens, natuur en landschap. Meer duurzame energie-opwekking is nodig. We maken het voor mensen eenvoudiger om zonnepanelen op hun woning te leggen. Bij pleinen, grote parkeerterreinen en bestaande parkeergarages dient gekeken te worden naar de mogelijkheden tot plaatsing van zonnepanelen of het planten van bomen. Al is het wel de bedoeling dat je daar prettig kan vertoeven. Ook het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfshallen wordt actief gestimuleerd. Waarom groene terreinen opofferen voor zonnepanelen als we ook minder fraaie locaties als parkeerpleinen ‘dubbel’ kunnen gebruiken?

Ieder jaar wordt een Dordtse Klimaattop georganiseerd waarin we samen met inwoners, bedrijven, het onderwijs (De Duurzaamheidsfabriek) en andere organisaties samenkomen. Tijdens deze klimaattop zetten we in op innovatieve technieken en het ontwikkelen van systemen om van Dordrecht een klimaatbestendige samenleving te maken.

1.1. Isolatie van woningen en andere gebouwen
We maken afspraken met de woningbouwcorporaties over het verder en sneller verduurzamen van sociale huurwoningen zonder de woonlasten voor de huurder te verhogen. Waar sprake kan zijn van een aansluiting op het warmtenet van Dordrecht worden Dordtenaren gestimuleerd hun woning daarop aan te sluiten. Voor nieuwbouwwoningen geldt dat deze woningen gasloos worden opgeleverd.

We willen Dordtenaren enthousiasmeren om verduurzaming in hun eigen huis te realiseren. Om dit te bereiken blijven we zorgen voor voorlichting en advies. Energiebedrijven en HVC hebben op dit punt een verantwoordelijkheid te nemen. Ook eigenaren van kleine woningen moeten, anders dan nu, in aanmerking kunnen komen voor subsidie voor plaatsen van zonnepanelen (al is het slimmer om dat groepsgewijs te doen om te besparen op noodzakelijke techniek).

Gemeentelijke gebouwen zijn in 2030 klimaatneutraal en bij de eerstvolgende dakrenovatie van de sportboulevard worden zonnepanelen in/op het dak aangebracht.

Bij de verkoop van grond door gemeente voor de ontwikkeling van bedrijven of bedrijventerreinen wordt een milieu-tariefopslag gekoppeld aan de verkoopvoorwaarden. Hierbij geldt hoe duurzamer het bedrijf en het bedrijfsgebouw hoe lager de opslag (bv. oplopend van 0 tot 100 % per m2) In overleg met de Drechtsteden wordt dit beleid vormgegeven.

1.2. Voorzieningen en Energieopwekking
De mogelijkheid van een gemeentelijk zonnepark op de voormalige afvalstort (3e Merwedehaven) is een interessante optie. Onze suggestie is om Dordtenaren uit te nodigen om mede-aandeelhouder te worden van dit zonnepark en zo mee te investeren in duurzame energieopwekking.

Maak essentiële voorzieningen voor de stad zoals het Wantijbad aantrekkelijker door het water te verwarmen via een systeem van eigen energieopwekking via zon en/of wind. De investering wordt terugverdiend uit de exploitatie en het bad kan het hele jaar open zijn.

Er worden meer plekken voor windmolens op het eiland van Dordt aangewezen.

1.3. Biodiversiteit en Vergroening van de stad
De gemeente Dordrecht draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de biodiversiteit. We investeren in ecologisch berm- en waterbeheer, aanleg en beheer van landschapselementen zoals hagen, houtwallen en poelen en maatregelen voor een donkere nacht. Dit doen we niet alleen; ook andere overheden, waterschappen, natuurbeheerders en boeren dragen hier aan bij. Omgevingsplannen moeten bijdragen aan biodiversiteit en we toetsen de plannen hierop. Bovendien moeten we op het eiland van Dordrecht natuurinclusief gaan bouwen door niet alleen na te denken over het gebouw, maar ook over de gehele buitenruimte en het materiaalgebruik.

a)  Initiatieven voor stadslandbouw en biologische landbouw worden gestimuleerd en milieu-educatie krijgt op alle basisscholen een vaste plek in het schoolwerkplan met extra bijdrage van de gemeente.

b)  We willen meer bomen en investeren zo consequent in een beter leefmilieu in en rond de stad.

c)  We willen meer bomen en investeren zo consequent in een beter leefmilieu in en rond de stad. Bomen zorgen ervoor dat het koeler blijft bij warm weer en ze halen fijnstof en CO2 uit de lucht.

d)  We willen dat er meer groen in de stad komt en stimuleren particulieren om te zorgen voor meer groen in privé-tuinen en op daken.

e)  We willen dat er bij beplanting rekening gehouden wordt met de biodiversiteit, wat kan door soorten bomen en struiken aan te planten die inheems zijn. Dat trekt insecten en andere dieren aan die vaak geen voedsel kunnen vinden op uitheemse soorten.

f)  Om de biodiversiteit te bevorderen is zorg voor variatie bij beplanting noodzakelijk

g)  Bij het inzaaien van bermen ten behoeve van vlinders, bijen en andere insecten wordt er rekening mee gehouden dat de goede soorten worden gezaaid (veel

kweekvarianten bijv. zijn niet bruikbaar voor wilde bijensoorten.)

h)  Het maaien van bermen en grasstroken moet ecologisch gebeuren.

i)  Meer voorlichting is goed om begrip te kweken voor hoe mooi de natuur in de directe omgeving vaak kan zijn (bloemenweiden en onregelmatig gemaaide bermen zijn voorbeelden).

1.4. Bomen
We willen meer bomen en investeren zo consequent in een beter leefmilieu in en rond de stad. Bomen zorgen ervoor dat het koeler blijft bij warm weer en ze halen fijnstof en CO2 uit de lucht. Ze bieden woonplaats voor vogels, vleermuizen en insecten.
Daarom zetten we als PvdA in op het planten van extra bomen op ons eiland. De komende 8 jaar krijgt iedere baby (bij aangifte van geboorte) niet alleen een schaapje maar ook een boom in het ‘nieuwe Dordtenaren-bos’.

Bomen en struiken zien we als groen kapitaal voor jong en oud. Er wordt alleen een kapvergunning verstrekt als de onvermijdelijkheid van de kap door de aanvrager kan worden aangetoond: “Nee, tenzij”. Grote grondeigenaren dienen voor elke gekapte boom in Dordrecht een boom met een gelijkwaardige boomkroon terug te planten, of als dat onhaalbaar is, met kleinere bomen samen een vergelijkbaar kroonvolume te realiseren. Particuliere eigenaren van monumentale bomen worden voor hun boombeheer actief ondersteund door de gemeente.

1.5. Water; zware regenbuien en overstromingen
Het overstromingsgevaar voor de binnenstad vraagt extra aandacht. Een klimaatbestendige en veilige woonomgeving heeft prioriteit en dat hoort in het klimaatadaptief beleid. In het ruimtelijk beleid en het stadsbeheer moeten we hier rekening mee houden De opgedane ervaring en opgebouwde kennis (oa. de klimaat bestendige ontwikkeling stadswerven) moet beter worden benut. We participeren actief in Nederlandse en Europese samenwerkingsverbanden op dit terrein.

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien. We vragen inwoners van Dordrecht hun tuinen te onttegelen, maar als gemeente gaven we op dit punt niet altijd het goede voorbeeld zoals te zien bij de inrichting van het Energieplein en omgeving.

Klimaat en leefbaarheid gaan hand in hand. Wat ons betreft stimuleren we actief het beleid om meer geveltuintjes te realiseren. Om de bewustwording te vergroten denken we aan een ontwerpwedstrijd groene tuinarchitectuur voor kleine tuinen. Met de ontwerpen kan iedereen aan de slag om groen en opvang van regenwater meer ruimte te geven. We maken een plan voor de vergroening van het Statenplein.

1.6. Afval
Wat betreft de scheiding van huishoudelijk afval willen we dat er op meer plekken inleverpunten komen voor alle vormen van afval, zodat ook mensen die klein behuisd zijn mee kunnen werken aan de scheiding van klein huishoudelijk afval. Het moet allemaal simpeler, intelligenter en efficiënter. De mensen willen wel; maak het ze dus gemakkelijk!

Betere afvalverwerking en hergebruik van afval als nieuwe grondstof kost meer geld en het is redelijk als de burgers dat terugzien in de tarieven. Maar als we minder vuil produceren en zelf meer ‘bij de bron scheiden’ kan een kostenstijging voorkomen of beperkt worden. We moeten dat dan wel samen doen en het is goed om de Dordtenaren mee te laten praten over afval voorkomen en afval verwerken.

Grof vuil moet 1x in de maand gratis worden opgehaald en kan worden aangeboden bij de afvalpunten of bij het afvalbrengstation (dan wel zelf brengen). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine huishoudens met betrekking tot hun aandeel in het afvalaanbod. De huidige tariefregels blijven van toepassing.

Als na scheiding goed en efficiënt werkt is dat voor ons zeker een optie!

Ons programma - ons plan:

We gaan vol voor het halen van de klimaatdoelen

Tenminste 55% CO2 -reductie in 2030 t.o.v. 1990, met oog voor mens, natuur en landschap.

Ieder jaar wordt een Dordtse Klimaattop georganiseerd

Waarin we samen met inwoners, bedrijven, het onderwijs (De Duurzaamheidsfabriek) en andere organisaties samenkomen. Tijdens deze klimaattop zetten we in op innovatieve technieken en het ontwikkelen van systemen om van Dordrecht een klimaatbestendige samenleving te maken.

Sneller verduurzamen van sociale huurwoningen

We maken afspraken met de woningbouwcorporaties over het verder en sneller verduurzamen van sociale huurwoningen zonder de woonlasten voor de huurder te verhogen.

Kleine huishoudens moeten makkelijker in aanmerking komen voor subsidies om hun huis te kunnen verduurzamen

We willen Dordtenaren enthousiasmeren om verduurzaming in hun eigen huis te realiseren. Om dit te bereiken blijven we zorgen voor voorlichting en advies. Energiebedrijven en HVC hebben op dit punt een verantwoordelijkheid te nemen.

Gemeentelijke gebouwen in 2030 klimaatneutraal

Gemeentelijke gebouwen zijn in 2030 klimaatneutraal en bij de eerstvolgende dakrenovatie van de Sportboulevard worden zonnepanelen in/op het dak aangebracht.

Een milieutariefopslag bij verkoop van grond aan bedrijven

Bij de verkoop van grond door gemeente voor de ontwikkeling van bedrijven of bedrijventerreinen wordt een milieu-tariefopslag gekoppeld aan de verkoopvoorwaarden.

Dordtenaren mede-aandeelhouder van zonnepark(en)

De mogelijkheid van een gemeentelijk zonnepark op de voormalige afvalstort (3e Merwedehaven) is een interessante optie. Onze suggestie is om Dordtenaren uit te nodigen om mede-aandeelhouder te worden van dit zonnepark en zo mee te investeren in duurzame energieopwekking.

Wantijbad duurzaam verwarmen

Maak essentiële voorzieningen voor de stad zoals het Wantijbad aantrekkelijker door het water te verwarmen via een systeem van eigen energieopwekking via zon en/of wind. De investering wordt terugverdiend uit de exploitatie en het bad kan het hele jaar open zijn.

Stadslandbouw en milieu-educatie

Initiatieven voor stadslandbouw en biologische landbouw worden gestimuleerd en milieu-educatie krijgt op alle basisscholen een vaste plek in het schoolwerkplan met extra bijdrage van de gemeente.

Meer groen

We willen meer bomen en investeren zo consequent in een beter leefmilieu in en rond de stad. Bomen zorgen ervoor dat het koeler blijft bij warm weer en ze halen fijnstof en CO2 uit de lucht. We willen dat er meer groen in de stad komt en stimuleren particulieren om te zorgen voor meer groen in privé-tuinen en op daken.

Meer rekening houden met insecten

Bij het inzaaien van bermen ten behoeve van vlinders, bijen en andere insecten wordt er rekening mee gehouden dat de goede soorten worden gezaaid (veel kweekvarianten bijv. zijn niet bruikbaar voor wilde bijensoorten).

Iedere nieuw geboren Dordtenaar naast een knuffel ook een boom cadeau

We willen meer bomen en investeren zo consequent in een beter leefmilieu in en rond de stad. En daarom zetten we als PvdA in op het planten van extra bomen op ons eiland. De komende 8 jaar krijgt iedere Dordtenaar niet alleen een schaapje cadeau maar ook een boom (bij aangifte van een geboorte) in het nieuwe Dordtenaren-bos.

Niet zomaar kappen

Er wordt alleen een kapvergunning verstrekt als de onvermijdelijkheid van de kap door de aanvrager kan worden aangetoond: “Nee, tenzij”.

Met het onttegelen van tuinen geven we als gemeente het goede voorbeeld.

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien. We vragen inwoners van Dordrecht hun tuinen te onttegelen, maar als gemeente gaven we op dit punt niet altijd het goede voorbeeld zoals te zien bij de inrichting van het Energieplein en omgeving. Klimaat en leefbaarheid gaan hand in hand. Wat ons betreft stimuleren we actief het beleid om meer geveltuintjes te realiseren. Om de bewustwording te vergroten denken we aan een ontwerpwedstrijd groene tuinarchitectuur voor kleine tuinen.

Er moeten meer inleverpunten komen voor alle vormen van afval

Wat betreft de scheiding van huishoudelijk afval willen we dat er op meer plekken inleverpunten komen voor alle vormen van afval, zodat ook mensen die klein behuisd zijn mee kunnen werken aan de scheiding van klein huishoudelijk afval. Het moet allemaal simpeler, intelligenter en efficiënter.

Waar ben je naar op zoek?