Dordrecht zorgt voor een degelijk en duidelijk financieel beleid

De financiële opgave voor onze stad is groot, want er moet veel worden geïnvesteerd in betaalbare woningbouw, werkgelegenheid, de culturele sector, onderwijs, armoedebestrijding, klimaatmaatregelen en jeugdhulp. Het zijn allemaal belangrijke zaken die iedere Dordtenaar aangaan. En met de dreiging van teruglopende rijksbijdragen uit het gemeentefonds zullen we scherpere beleidskeuzes niet kunnen ontlopen. We zullen ons geld anders moeten gaan besteden om een sluitende begroting te houden en de opbrengst van verkoop van de ENECO-aandelen strategisch moeten inzetten. Ook hier geldt, dat we in de samenwerking met onze omliggende gemeenten veel te winnen hebben, want “alleen gaat misschien wel sneller, maar is niet altijd beter en is vaak een stuk duurder”.

Inzet op duurzaamheid, zoals het besparen van energie, het isoleren van woningen, scheiden van afval en vooral ook op het zorgen dat de laagste inkomens in hun bestaanszekerheid worden gecompenseerd. Dit vraagt om keuzes in onze stadsbegroting. Voor de PvdA is dat een sluitende meerjarenbegroting die duurzaam, sociaal en stabiel is, economische innovatie aanjaagt en voorziet in ondersteuning voor wie het nodig heeft en die het zelf niet lukt.

Dit zijn onze uitgangspunten

• De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten; we zien dit terug bij de gemeentelijke belastingen en heffingen.

• Het OZB-tarief stijgt alleen als gevolg van indexering. De netto-opbrengst fluctueert op basis van marktontwikkelingen en grondverkopen en is onderdeel van de stadsbegroting. Een tarief aanpassing is alleen bespreekbaar als daar maatregelen tegenover staan (bv. energiebesparingsmaatregelen).

• We stellen voor te onderzoeken of het belastinggebied kan worden vergroot; een verhoging van de toeristenbelasting is zeker denkbaar indien ook in de promotie van de stad wordt geïnvesteerd.

• Het grondbedrijf gaat bij de verkoop van grond een opslag rekenen voor een klimaatbijdrage, te investeren in een duurzamere Dordtse leefomgeving. De hoogte van deze opslag hangt af van de milieubelasting die door de planontwikkeling wordt veroorzaakt.

• De gemeentelijke heffingen dekken de kosten die door de gemeente worden uitgevoerd ten behoeve van de Dordtse huishoudens, zoals onderhoud aan riolering, ophalen van huisvuil, etc. Deze heffingen mogen stijgen om milieumaatregelen te bekostigen en de 37 opbrengsten worden op de heffingen in mindering gebracht. Binnen dit systeem is compensatie en kwijtschelding voor de laagste inkomens gegarandeerd.

• Om onderverhuur en speculatie tegen te gaan, dienen verhuurders een kamerverhuurheffing te betalen die wordt berekend over de kale huur. Hoe lager de huur, hoe lager de heffing. De gemeente houdt hiertoe een register bij van de huurprijzen van particuliere panden. De opbrengst wordt gestort in een huisvestingsfonds voor bijzondere groepen.

• Om speculatie met koopwoningen tegen te gaan, wordt een anti-speculatiebeding van toepassing op nieuwbouw en dient de koper van een woning zich ook op het adres in te schrijven.

• Voor tegenvallers op de begroting geldt dat eerst in de begroting voor betreffende taak naar dekking wordt gezocht en/of extra budgettaire ruimte kan worden gecreëerd om de tegenvallers op te vangen en vervolgens wordt het tekort in de brede afweging betrokken en beoordeeld op effect voor de samenleving.

• Voor meevallers geldt dat binnen de taakopdracht specifieke bestedingsvoorstellen kunnen worden voorgelegd ten behoeve van een brede afweging in de stadsbegroting voor wat betreft effecten voor de samenleving.

• Voor kleine subsidies tot € 1500,– geldt een eenvoudige administratieve ambtshalve afhandeling van aanvragen (het Klein maar Fijn Fonds).

Waar ben je naar op zoek?