WERK, INKOMEN EN BESTAANSZEKERHEID

Dordrecht, economische motor van de regio!
Het aanbod van werkgelegenheid was al niet goed en is de laatste jaren minder geworden. De werkloosheid is in vergelijking met andere steden in Dordrecht relatief hoog en de banengroei blijft achter vergeleken bij andere steden. Nu het goed gaat met de enconomie lijkt dat niet zo’n probleem. Er zijn immers heel veel vacatures. Maar als het economisch tij keert en de werkgelegeheid in heel het land afneemt, staat Dordrecht er extra slecht voor. Mensen met een beperkte scholing zijn vaak aangewezen op de locale werkgelegenheid. Als die er niet is, hebben ze zij snel een probleem. Drie zaken zijn daarom van belang. Een goed vestigingsklimaat en de aanwezigheid van sterke bedrijven enerzijds en een goed geschoolde bevolking anderzijds.

Ieder jaar wordt een ranking van de 50 grootste gemeenten in Nederland gepresenteerd. Op de sociaaleconomische index van 2020 staat Dordrecht vrijwel onderaan. Op plek 48 van de 50. Dit is voor Dordrecht de slechtste score sinds 2010 en Dordrecht behoort daarmee tot een van de grootste dalers als het gaat om de sociaal economische ontwikkelingtussen 2010-2020.
Uit Atlas voor de gemeenten

1. Naar een sterke economie, in een levendige stad
Een goed cultuuraanbod, goede voorzieningen voor sport en gezondheid, een prettig winkelaanbod en beschikbaarheid van voldoende woningen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van de stad. Een groei van het aantal inwoners en van de bezoekers van de stad schept een draagvlak voor de voorzieningen in de stad. De economische waarde van toerisme is groot, maar die dient niet ten koste van het milieu te gaan. Dit levert wel dilemma’s op in het gebruik van de beschikbare ruimte. We zien evenwel dat de banengroei in onze regio achterblijft. Er starten minder bedrijven dan elders in het land en er staan relatief veel winkels leeg. Een stevige inzet op het voorkomen dat jongeren de school verlaten zonder diploma en op begeleiding van mensen met een uitkering naar duurzaam werk, blijft nodig.

Daarbij is het belangrijk dat mensen niet in een (flex)baantje worden gedwongen en dan steeds weer moeten terugvallen op een uitkering. Zoeken naar (aangepaste) werkgelegenheid vraagt zowel van de overheid als van werkgevers een inspanning. We zetten in op een breder aanbod van (hoger) onderwijs maar beseffen dat dat geen makkelijke opgave is. Met het bedrijfsleven willen we meer MBO-opleidingen realiseren waar werken en leren worden gecombineerd. De samenstelling van de beroepsbevolking moet blijven aansluiten op de steeds veranderende arbeidsmarkt en dat vraagt om samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven. In de Drechtsteden zal voldoende werk beschikbaar moeten blijven voor praktisch geschoolden. Ook hierop zal de werving van bedrijven door de gemeente op moeten worden gericht. Om de stad ook aantrekkelijk te houden of te maken voor forenzende stadgenoten zijn goede en snelle verbindingen met auto en openbaar vervoer onmisbaar.

2. DIT GAAN WE DOEN
1. Versnelde inzet op het begeleiden van loopbaanvraagstukken en duurzame inzetbaarheid van werknemers en mensen zonder werk of met een beperking
a) In navolging van Rotterdam en Groningen starten we in Dordrecht met wijkbasisbanen. Dordtenaren die al heel lang een uitkering hebben, krijgen de kans op betaald werk op basis van hun capaciteiten. Dat is het doel van de wijkbasisbanen. Zij gaan laagdrempelige en ondersteunende werkzaamheden verrichten die een positief effect hebben op de wijk. Hiervoor ontvangen ze het wettelijk minimumloon.
b) Dordtenaren die al jaren een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, krijgen met een wijkbasisbaan de kans om weer mee te doen en zich verder te ontwikkelen. Ze worden beloond voor belangrijke maatschappelijke taken in de wijk die nu vaak blijven liggen, zoals aanspreekpunt zijn voor bewoners of het helpen van een beheerder. Dat heeft positieve effecten op iemands eigenwaarde, sociale contacten en het inkomen.

2. Extra bijdrage aan van werk naar werktrajecten in de vorm van vouchers voor werkgevers en werknemers om om-, bij- en opscholing mee te bekostigen
a) Een flexibel onderwijsaanbod is nodig en hier kan de gemeente aan bijdragen door het maken van sectorplannen te stimuleren
b) Op de arbeidsmarkt is behoefte aan goed vakmanschap en hoger opgeleid personeel, een gevolg van robotisering, innovatie in de zorg en ICT-ontwikkelingen. We willen scholing beschikbaar stellen en een leven lang leren blijven stimuleren. Dat kan door het mogelijk maken van flexibele onderwijsconcepten. De PvdA wil blijven investeren in de combinatie van leren en innoveren in de Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark. Zo krijgen mbo-afgestudeerden de kans om zich laagdrempelig te laten bijscholen. Samen met HBO Drechtsteden blijven we zoeken naar mogelijkheden om het hoger- onderwijsaanbod uit te breiden, bijvoorbeeld via het aanbieden van korte op de praktijk gerichte hbo-opleidingen (“associate degrees”).

3. Meer en betaalde stageplekken voor jongeren
a) Samen met werkgevers creëren we een goede stagemarkt, waarbij de gemeente bijdraagt bijvoorbeeld in de stagebegeleidingskosten in sectoren die erg onder druk staan of compensatie biedt voor de jongeren zelf bijvoorbeeld reiskosten of leer/werktrajecten extra ondersteunt om ‘opscholing of omscholing’ mogelijk te maken.
b) Gesubsidieerde werktrajecten voor mensen die als gevolg van een beperking langs de kant staan, bieden kansen voor jongeren.

4. Ondersteuning voor starters en zelfstandigen
a) Lege panden voor kantoorruimtes meer inzetten voor zzp’ers en het vestigingsklimaat voor zzp’ers in Dordt versterken.
b) Geef jonge nieuwe innovatieve en creatieve ondernemers de ruimte in leegstaande panden.
c) Door investeringssubsidie en/of gunstige financieringsvoorwaarden om ook het ondernemerschap te bevorderen.

5. De Binnenstad als sociaal-economische hotspot
a) De binnenstad van Dordrecht onderscheidt zich voor bezoekers door authentieke en specialistische winkelvoorzieningen. Deze „couleur locale‟ moet vooral in stand blijven en verder gestimuleerd worden. Dordrecht heeft daarnaast nog altijd te kampen met winkelleegstand. De PvdA wil een aantal langdurig leegstaande panden beschikbaar stellen aan jonge, creatieve ondernemers, tegen een geringe vergoeding en openstelling voor winkelend publiek. (de huidige winkeliers/zelfstandigen hebben een streepje voor). Tegelijkertijd willen we achterstallig onderhoud in de binnenstad aanpakken door harder op te treden. Dat kan op basis van de Leegstandsverordening, waar nodig met een beroep op het beschermd stadsgezicht. Ook willen we de gemeente, naar Rotterdams voorbeeld, een actievere rol laten spelen in de herontwikkeling van panden en straten, waarbij de samenwerking wordt gezocht met bewoners en ondernemers.

6. Geef horeca de speelruimte om te investeren
a. Dordtenaren willen graag een levendige binnenstad. Om dat te bereiken wil de PvdA de ontwikkeling van horeca en terrassen verder stimuleren. We pleiten voor vermenging van horeca- en winkelfunctie en verlichting van regels. Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat een binnenstad met horeca, evenementen en festivals levendigheid en stadsrumoer met zich mee brengt. De situatie in Dordrecht is op dit punt niet anders dan in andere (binnen)steden. Voor het woonplezier van binnenstadbewoners is toepassing van regels rondom geluidsoverlast belangrijk;
b. Investeer culturele voorzieningen en in programmering en geef makers/producenten ruimte.
c. Culturele voorzieningen zijn geen luxeartikel. Ze bepalen in hoge mate het vestigingsklimaat en het woonplezier van inwoners. De gemeente moet op dit gebied dan ook een actieve, stimulerende rol spelen, gericht op vernieuwing en verbinding met andere sectoren. Naast de gevestigde culturele instellingen, wil de PvdA ook nieuwe en vernieuwende kunstenaars de ruimte geven. Dat kan door het beschikbaar stellen van atelierruimte;

7. Een regionaal economisch herstelplan
a) Stimuleren van regionale groei en een duurzame economie.
b) De transitie naar een duurzame economie is noodzakelijk voor een leefbare omgeving en biedt kansen op nieuwe werkgelegenheid (Denemarken heeft vroeg gekozen voor windenergie en is nu topproducent van windmolens). De PvdA vindt dat de overheid grote ambities moet koesteren en voorop moet lopen met investeringen op milieugebied.
c) We lijken steeds meer een forenzen-regio te worden. Om de lokale werkgelegenheid te versterken, gaat het om behoud van werkgelegenheid. We zullen op dit gebied goed samenwerken in de regio en met Rotterdamse regio om maximaal de financiële mogelijkheden te benutten die de Rijksoverheid en de EU bieden. Inzet is het gezamenlijk investeren in innovatieve projecten, het ondersteunen van kansrijke sectoren en het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het aanbieden van omscholingstrajecten.
d) Voor arbeidsmigranten die zich vestigen in onze stad of regio zien we toe op adequate en veilige woonvoorzieningen en. Samen met de arbeidsinspectie spreken we werkgevers aan op misstanden.

8. Discriminatie op de arbeidsmarkt
a) We blijven discriminatie aanpakken. Van de PvdA mag je verwachten dat we actief laten zien dat je er echt iets aan kan doen. Een meldpunt kan daar zeker bij helpen.

Ons programma - ons plan:

Versnelde inzet op het begeleiden van loopbaanvraagstukken en duurzame inzetbaarheid van werknemers en mensen zonder werk of met een beperking

Dordtenaren die al jaren een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, krijgen met een wijkbasisbaan, de kans om weer mee te doen en zich verder te ontwikkelen. Ze worden beloond voor belangrijke maatschappelijke taken in de wijk die nu vaak blijven liggen, zoals aanspreekpunt zijn voor bewoners of het helpen van een beheerder. Dat heeft positieve effecten op iemands eigenwaarde, sociale contacten en het inkomen.

Van werk naar werktrajecten

We willen scholing beschikbaar stellen en een leven lang leren blijven stimuleren. De PvdA wil blijven investeren in de combinatie van leren en innoveren in de Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark.

Meer stageplekken

Meer en betaalde stageplekken voor jongeren; Samen met werkgevers creëren we een goede stagemarkt, waarbij de gemeente bijdraagt bijvoorbeeld in de stagebegeleidingskosten. Jongeren krijgen bijvoorbeeld reiskosten of leer/werktrajecten met extra ondersteuning om ‘opscholing of omscholing’ mogelijk te maken.

Ondersteuning voor starters en zelfstandigen

Lege panden voor kantoorruimtes meer inzetten voor zzp’ers en het vestigingsklimaat voor zzp’ers in Dordt versterken. Geef jonge nieuwe innovatieve en creatieve ondernemers de ruimte in leegstaande panden.

De Binnenstad als sociaal-economische hotspot

De binnenstad van Dordrecht onderscheidt zich voor bezoekers door authentieke en specialistische winkelvoorzieningen. De PvdA wil een aantal langdurig leegstaande panden beschikbaar stellen aan jonge, creatieve ondernemers, tegen een geringe vergoeding en openstelling voor winkelend publiek (de huidige winkeliers/zelfstandigen hebben een streepje voor).

Geef horeca de speelruimte om te investeren

Dordtenaren willen graag een levendige binnenstad. Om dat te bereiken wil de PvdA de ontwikkeling van horeca en terrassen verder stimuleren. We pleiten voor vermenging van horeca- en winkelfunctie en verlichting van regels.

Een regionaal economisch plan

Stimuleren van regionale groei en een duurzame economie. Om de lokale werkgelegenheid te versterken, gaat het om behoud van werkgelegenheid. We zullen op dit gebied goed samenwerken in de regio en met Rotterdamse regio om maximaal de financiële mogelijkheden te benutten die de Rijksoverheid en de EU bieden.

Discriminatie op de arbeidsmarkt moet stoppen

We blijven discriminatie aanpakken. Van de PvdA mag je verwachten dat we actief laten zien dat je er echt iets aan kan doen. Een meldpunt kan daar zeker bij helpen.

Waar ben je naar op zoek?