WONEN: Dordrecht, aantrekkelijke stad!
De kern van Dordrecht wordt gevormd door de levendige historische binnenstad, die zeer aantrekkelijk is voor zowel bewoners als bezoekers. Het is een wijk met grote en kleine woningen, koop- en huurhuizen, voorzieningen en winkels. Het is deze variatie die de aantrekkingskracht van de binnenstad zo groot maakt. Het spreekt vanzelf dat ook voor de andere wijken geldt dat de leefbaarheid, de kwaliteit van wonen en verblijven aandacht nodig heeft. Daar hoort natuurlijk een veilige leefomgeving bij.

Dordrecht neemt de 12e plek in als aantrekkelijke gemeenten om te wonen. In deze atlas worden de 50 grootste gemeenten in Nederland met elkaar vergeleken. Het gaat dan niet alleen om het wonen maar ook over de aanwezigheid van culturele voorzieningen, natuur en bereikbaarheid. Uit de Atlas voor gemeenten

1. Woningnood
Sociale huurwoningen en grote en kleine koopwoningen in alle prijsklassen zijn nodig om ook in de toekomst in de vraag naar huisvesting van alle doelgroepen te blijven voorzien. De woningvoorraad is in de afgelopen 10 jaar slechts met 1.727 woningen gegroeid. Dat is te weinig en mede hierdoor is er het woningtekort gegroeid. In Dordrecht is de ruimte voor woningbouw schaars. Afspraak is dat ten zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk niet gebouwd wordt. Maar andere lokaties voor woningbouwlocaties zijn niet of te laat in ontwikkeling gebracht. Om het woningtekort terug te dringen is het nodig om in alle wijken door zorgvuldige planontwikkeling te zoeken naar meer ruimte voor nieuwe huizen. Verdichting is niet overal een wenselijke oplossing en daarom horen ook alternatieven aan de orde te komen. We kijken vooral naar mogelijkheden om verouderde kantoorpanden en bedrijfslocaties een andere bestemming te geven. En als er in woonbuurten plannen voor het verdichten van het woningbestand gemaakt worden, moet dat met zorg en na goed overleg met buurtbewoners gebeuren.

De grootste vraag in de huursector bevindt zich in het segment tussen €433 en €619 (eerste aftoppingsgrens). Het aanbod in dit segment is ook het grootst, maar niet toereikend voor de vraag. De grote behoefte in dit segment wordt mede veroorzaakt door de passendheidstoets. Met de invoering van het passend toewijzen in de gereguleerde huursector is het voor huishoudens met eenrelatief laag inkomen niet meer mogelijk om een huurwoning boven de aftoppingsgrenzen toegewezen te krijgen.
Uit: Wonen in de Drechtsteden 2020-uitgave OCD

Er is een groeiend tekort aan sociale huurwoningen. Er zijn de afgelopen 10 jaren bijna 5000 sociale huurwoningen gesloopt of omgezet in koopwoningen. Er is in dit segment nauwelijks bijgebouwd. Jongeren en starters op de woningmarkt maken in Dordrecht nauwelijks kans om (snel) een huurwoning te vinden.

2. Dit gaan we doen 
Het is onze ambitie om in Dordrecht een deel van de landelijke woningbouwopgave uit te voeren en de huidige plannen te versnellen;dat betekent dat we als PvdA in de komende raadsperiode de volgende doelstellingen willen realiseren:

1. Een versnelling in de uitvoering (het tempo moet echt omhoog en ook tijdelijke woonlocaties worden benut): a) Alle bestaande bouw- en renovatieplannen worden getoetst op haalbaarheid, realisatietempo, duurzaamheid en doelgroep.

2. Een inhaalslag op het aantal nieuw te realiseren sociale huurwoningen i.s.m. corporaties. Bij alle nieuwbouwplannen wordt 30% sociale huur gewoon het uitgangspunt.

3. Meer betaalbare koopwoningen voor (jonge) starters op de koopmarkt. Dit wordt gekoppeld aan mogelijkheden om woningen te splitsen. Een strikt anti-speculatiebeding wordt onderdeel van het woonbeleid

4. Meer woningen voor begeleid en beschermd wonen:
a) Aan veilige goedkope jongerenhuisvesting is urgent behoefte en voor jongeren die meer hulp nodig hebben, maken we afspraken over begeleiding
b) Tevens onderzoeken we hoe aangepaste zelfstandige huisvesting voor ouderen in vernieuwde woonconcepten te realiseren is (het hofje als voorbeeld).

5. Voor veilige en leefbare wijken blijft aandacht nodig. Extra inzet van wijkbeheerders kan zeker een oplossing zijn:
a) Voor leegstand in winkelcentra zal naar alternatieve bestemmingen moeten worden gezocht. Tevens dient verschraling van het voorzieningenniveau te worden tegengegaan. Georganiseerde sportactiviteiten en ‘buurttafels’ voor ontmoeting zijn belangrijk om de informele buurtbinding te versterken.

6. We zetten in op het ombouwen en herbestemmen van bedrijf- en kantoorlocaties:
a) Te gelijk willen we ruimte bieden voor het ‘nieuwe werken’ met flexibele locaties voor startende bedrijven in combinatie met andere activiteiten (de ondernemerscampus) op plaatsen die voor woningbouw niet voor de hand liggen. Ook voor de binnenstad geldt dat er in het ruimtelijk beleid meer ruimte moet zijn voor maatwerk om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum te versterken. Herijking van het masterplan binnenstad lijkt logisch.

7. Toekomstige gebruikers worden eerder bij nieuwbouwprojecten betrokken. Met name moet er meer aandacht komen voor de woonwensen van de wat oudere bewoners van de stad. We willen groepen van toekomstige gebruikers de ruimte bieden om een zelfbouw- en ontwikkelrecht vorm te geven. Initiatieven van ouderen voor groepswonen faciliteren we.

8. Nieuwbouwwoningen worden duurzaam gerealiseerd en voor bestaande woningen wordt isolatie gestimuleerd.

Ons programma - ons plan:

Bouwtempo moet omhoog

Een versnelling in de uitvoering (het tempo moet echt omhoog en ook tijdelijke woonlocaties worden benut). Alle bestaande bouw- en renovatieplannen worden getoetst op haalbaarheid, realisatietempo, duurzaamheid en doelgroep.

30% Sociale huur wordt het uitgangspunt

Een inhaalslag op het aantal nieuw te realiseren sociale huurwoningen i.s.m. corporaties. Bij alle nieuwbouwplannen wordt 30% sociale huur gewoon het uitgangspunt.

Meer betaalbare woningen, maar dan ook echt betaalbaar.

Meer betaalbare koopwoningen voor (jonge) starters op de Dit wordt gekoppeld aan mogelijkheden om woningen te splitsen. Een strikt anti-speculatiebeding wordt onderdeel van het woonbeleid

Meer woningen voor begeleid en beschermd wonen

Aan veilige goedkope jongerenhuisvesting is urgent behoefte en voor jongeren die meer hulp nodig hebben, maken we afspraken over begeleiding. Tevens onderzoeken we hoe aangepaste zelfstandige huisvesting voor ouderen in vernieuwde woonconcepten te realiseren is (het hofje als voorbeeld).

Veilige en leefbare wijken

Voor veilige en leefbare wijken blijft aandacht nodig. Extra inzet van wijkbeheerders kan zeker een oplossing zijn. Voor leegstand in winkelcentra zal naar alternatieve bestemmingen moeten worden Tevens dient verschraling van het voorzieningenniveau te worden tegengegaan. Georganiseerde sportactiviteiten en ‘buurttafels’ voor ontmoeting zijn belangrijk om de informele buurtbinding te versterken.

We zetten in op het ombouwen en herbestemmen van bedrijf- en kantoorlocaties

We willen ruimte bieden voor het ‘nieuwe werken’ met flexibele locaties voor startende bedrijven in combinatie met andere activiteiten (de ondernemerscampus) op plaatsen die voor woningbouw niet logisch zijn. Ook voor de binnenstad geldt dat er in het ruimtelijk beleid meer ruimte moet zijn voor maatwerk om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum te versterken.

Betrek toekomstige bewoners eerder bij nieuwbouwprojecten

Met name moet er meer aandacht komen voor de woonwensen van de wat oudere bewoners van de stad. We willen groepen van toekomstige gebruikers de ruimte bieden om een zelfbouw- en ontwikkelrecht vorm te geven. Initiatieven van ouderen voor groepswonen faciliteren we.

Duurzaam

Nieuwbouwwoningen worden duurzaam gerealiseerd en voor bestaande woningen wordt isolatie gestimuleerd.

Waar ben je naar op zoek?