Zeker zijn

Sterke stad

Onze inzet voor alle Dordtenaren

De stad en het eiland van Dordrecht vormen een bijzonder gebied. Als Dordtenaren koesteren we onze binnenstad, vol historie en bruisend van activiteiten en evenementen. We genieten van de prachtige landschappen en het alom aanwezige water. We wonen met plezier in de woonwijken, die elk een eigen karakter hebben. Met meer dan 118.000 inwoners is Dordt de vijfde gemeente in Zuid-Holland. De stad is deel van de Drechtstedenregio. De stad en het eiland van Dordrecht vormen een bijzonder gebied. Als Dordtenaren koesteren we onze binnenstad, vol historie en bruisend van activiteiten en evenementen. We genieten van de prachtige landschappen en het alom aanwezige water. We wonen met plezier in de woonwijken, die elk een eigen karakter hebben. Met meer dan 118.000 inwoners is Dordt de vijfde gemeente in Zuid-Holland. De stad is deel van de Drechtstedenregio.

Klik hier om het volledige PvdA Verkiezingsprogramma te lezen

Onze inzet voor Dordrecht

De Partij van de Arbeid wil zich ook in de komende raadsperiode blijven inzetten voor alle Dordtenaren. We doen dat vanuit onze idealen en met hart voor de stad. De PvdA is een sociaaldemocratische partij. We maken ons dus hard voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, voor zelfontplooiing en voor gelijke kansen. Maar ook strijden we voor een eerlijke verdeling van werk en inkomen en duurzame ontwikkeling. Wie kan doet mee, wie het moeilijk heeft bieden we een vangnet en helpen we weer vooruit.

In dit verkiezingsprogramma beschrijven we onze speerpunten voor de periode 2018 – 2022. We willen ons in de Dordtse samenleving met name inzetten voor:

  • de allerbeste zorg voor iedereen die dat nodig heeft, met zeggenschap voor de zorgbehoevenden en met oog voor mantelzorgers en vrijwilligers;
  • het bestrijden van armoede. Kinderen moeten een eerlijke kans krijgen en iedereen moet mee kunnen doen in de Dordtse samenleving;
  • woonplezier en leefbare wijken, waar ‘schoon, heel en veilig’ het credo is;
  • ruimte voor sport, cultuur en evenementen;
  • een sterke economie en een goed vestigingsklimaat.

Samenwerking in de Drechtraad

Dordrecht werkt al jaren nauw samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden. De PvdA is een voorstander van regionale samenwerking. Die moet ervoor zorgen dat taken doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. Wij pleiten voor een rechtstreekse verkiezing van de Drechtraad, vanwege de belangrijke thema’s waarvoor de Drechtraad verantwoordelijk is. Ongeacht hoe de Drechtraad georganiseerd is, een deel van onze speerpunten zullen we dáár moeten bepleiten. Daarom vormt dit programma ook onze leidraad voor de inzet in de Drechtraad. We trekken daarbij zoveel mogelijk op met de PvdA-fracties uit de regio.

Financiën

Het gemeentebestuur heeft aan de politieke partijen in Dordrecht laten weten dat er in de komende tijd weinig geld is voor nieuwe investeringen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden: niet alles kan. De PvdA kiest in dit programma daarom niet voor grootse investeringen in fysieke infrastructuur, maar voor een begrotingsbeleid, waarin de sociaal-culturele voorzieningen voor onze inwoners centraal staan. Daarvan profiteren we allemaal. Een betere dienstverlening en een beter vestigingsklimaat kunnen ook tot besparingen en meer inkomsten leiden. In de financiële paragraaf werken we deze visie nader uit.

Ten slotte 

Dit programma is tot stand gekomen met hulp van vele inwoners en organisaties in de stad. We willen hen danken voor hun betrokkenheid en bijdragen. We blijven samen met u werken aan een sterke stad.

Katja Rusinovic – Voorzitter PvdA Afdeling Dordrecht