“Bierverkoop verbieden bij Dirk is louter symptoombestrijding”

12 maart 2021

Adviescommissies Sociaal en Bestuur en Middelen | Dinsdag 9 maart 2021 | Aanpak Leefbaarheid Kromhout en Omgeving | Cor van Verk en Jacqueline vd Bergh:

Cor van Verk:
Het voorliggende plan van aanpak kan hoogstens worden beoordeeld als een begin van nadenken over deze problematiek. Verder leest het vooral als een één grote verontschuldiging voor het nalaten van adequaat handelen van het college aangaande de veiligheid in deze buurt. Nadrukkelijk meldt het College dat 3 op de 10 bewoners vooruitgang ziet, terwijl 5 op de 10 zich soms tot vaak onveilig voelt; een veel hogere score dan in de rest van de stad. De PVDA vindt niet alleen dat bewoners serieus moeten worden genomen; wij vinden ook dat bij dergelijke structurele problemen van leefbaarheid, structurele oplossingen passen. Deze oplossing moeten in de eerste plaats preventief zijn en dus voorkomen dat er overlast ontstaat. Het hinderlijk volgen van mogelijke overlastgevers is een voorbeeld van dergelijke aanpak. Een methode die wij in 2009 met een redelijk succes hebben uitgeprobeerd. Daarnaast moet er een curatieve aanpak zijn.

De oorsprong van de overlast moet worden aangepakt. Voorbeeld alcoholgebruik lijkt een belangrijke oorzaak van veel overlast. Zorg er dan voor dat de huisvesting van mensen met dergelijke problematiek zo kort als mogelijk is en zeker niet langer duurt dan een week of wat. Daarna volgt uitplaatsing naar passende hulpverlening of uitplaatsen naar een opvang aan de rand de stad. Verkoop alcohol verbieden bij Dirk – want u een interessante gedachte vindt – is louter symptoombestrijding; de volgende winkel is al weer om de hoek. En dan wandelen ze vrolijk weer terug naar Vrieseplein. Pas in de laatste plaats denken wij aan repressief optreden met allerlei regels en verboden.

Het huidige boodschappenlijstje staat echter bol van regels en wetten die allemaal gehandhaafd moeten worden. Daarnaast constateren wij dat een belangrijk deel van de maatregelen bestaat uit voorgenomen plannen zonder dat daar ook nog maar enig zicht is op daadwerkelijke uitvoering. Dit is veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven. Bewoners zijn niet gek en ervaren daadwerkelijk, structurele overlast en het college lijkt niet bij machte een samenhangend plan van aanpak te schrijven waaruit blijkt hoe zij willen dat de buurt er over 5 jaar uitziet en langs welke weg zij dit willen bereiken.

De PVDA heeft al meermalen gepleit voor een professionele en onafhankelijke triage aan de poort van de opvang. Op grond van de triage wordt er een hulpplan opgesteld en vind doorplaatsing plaats van juist die mensen die te kampen hebben met GGZ- en/of verslavingsproblematiek. Locaties moeten daar zo snel als mogelijk voor worden ontwikkeld aan de randen van de stad, of nog beter regio. De opvang in het Kromhout zou uitsluitend en alleen bestemd moeten worden voor economische dakloosheid en kortdurende opvang problematische opvang. Bij de beoordeling van de maatregelen komen wij tot de conclusie dat het nog steeds een boodschappenlijst is. Welke problemen beogen de maatregelen op te lossen? Wanneer zijn de maatregelen effectief en wanneer kunnen zij worden afgeschaald. Het is een lange lijst van regels en verboden zonder dat er samenhang is te ontdekken. Daarmee kunnen wij niet spreken van een integraal plan. De maatregelen afzonderlijk zullen ongetwijfeld bijdragen aan een beetje gevoel van veiligheid maar lossen de problematiek niet structureel op.

Kortom wanneer gaat dit College de bewoners en de raad serieus nemen en komt zij met een integraal veiligheidsplan waarbij alle aspecten die tot leefbaarheidsproblemen leiden van een structurele oplossing worden voorzien. Één van de meer zinvolle maatregelen die wij zien is de instelling van de taskforce. Wel zijn verwonderd over de achterliggende motivatie richting Raad en bewoners, met name over het feit dat de gemeente Dordrecht een leefbare stad wil zijn en de voorbeeld functie van de Colijnstraat. Wij dagen het College uit ons een gemeente te noemen die niet een leefbare stad nastreeft; indien dat niet lukt kunnen dit soort platitudes beter achterwege blijven. Het voorbeeld van de Colijnstraat is ongelukkig gekozen; de straat is inmiddels volledig gesloopt omdat daar de leefbaarheid niet effectief en structureel te verbeteren was. Neem niet weg dat een taskforce van uitvoerenden in een wijk heel nuttig werk verricht op grond van casuïstiek. Daarbij lopen zij tegen structurele problemen aan. Om deze effectief op te lossen moet de coördinator van de taskforce naast doorzettingsmacht ook budget krijgen om zaken zichtbaar en effectief te realiseren. Vergelijk het maar met de stadsmariniers zoals die in Rotterdam effectief werk verrichten in de probleemwijken. Deze functionaris kan tegelijkertijd de verbindingsschakel; vormen met een bestuurlijke taskforce die onder voorzitterschap staat van de wethouder Wijken en Leefbaarheid. Een functie die geen eretitel behoort te zijn maar juist in dit soort dossiers moet zorgen voor een goede afstemming tussen verschillende besturen en verschillende portefeuillehouders. De burgemeester vinden wij daartoe bij uitstek ongeschikt vanwege de eenzijdige invalshoek vanuit orde en veiligheid.

BURGEMEESTER: Schouders eronder. Veilig en leefbare wijk moet het zijn. Daar is heel veel voor nodig. Heel erg eenzijdig op bestrijding en veiligheid, zegt PVDA. Daar is al besluitvorming over gehad. Hoe beleven de bewoners het? We hebben rondes gemaakt door de wijk. Ook gesproken met de Beheergroep. Ik ben zelf ook de wijk ingegaan. Goede tips meegekregen. Bij de uitvoering wordt het kontakt met bewoners verstevigd. De wijk is te aantrekkelijk voor mensen met afwijkend gedrag. Dat moeten we omdraaien. Aantrekkelijk voor gewone mensen. Al dit is nodig om de veiligheidsgevoel te herstellen. Alcoholoverlast verbod.
1 Juli komt er de wettelijke mogelijkheid om een gebied als alcoholoverlast gebied aan te wijzen. Dan kun je ook supermarkten aanspreken op te goedkoop alcohol. Op 1 juli duidelijk of wet er komt. Er is wel degelijk sprake van extra handhaving en afspraken met OM. Er is een individuele aanpak voor ernstige overlastgevers. Taskforce kijkt niet alleen repressief, maar ook sociaal. PvdA zegt dit is geen plan van aanpak. Zit er wel in. Individuele aanpak is er om een dossier op te bouwen. Ook met boetes en gebiedsverbod. Uiteindelijk met een strafrechtelijk traject. Speeltuintje wordt aangepakt. Verkeer: er komen geen drempels, maar bloembakken. Aantrekkelijkheid verhogen. Als burgemeester denk ik dat ik bevoegd ben om te bepalen wie alcohol mag verkopen. Minder bier verkopen in een bepaalde supermarkt. Kan misschien bijdragen. Vind ik interessant middel. Sommige overlastgevers hebben hulp nodig. Ook zijn er frekwente zorgmijders. En die tegen criminaliteit aan zitten. Dan strafrechtelijke route. We willen het minder aantrekkelijk maken voor mensen met kwade bedoelingen. We gaan met bewoners aan de slag. Niet alles is heilig in dit document. Camerabeelden live worden uitgekeken, zodat direct kan worden opgetreden. We benaderen werkwijze Rotterdam. Bij de politie is er schaarste. Uitstroom is hoger dan instroom. We verwachten dat de instroom weer toeneemt. Extra aandacht politie voor dit gebied.

WETHOUDER STAM: Plan van Aanpak is meer dan voldoende. Probleempanden hebben we in beeld. We weten welke groepen overlast veroorzaken en hebben directe lijnen met bewoners. Ontwikkelaars hebben vertrouwen in die buurt. Bewoners investeren in hun huis en buurt. We zijn op de goede weg. Groen toevoegen.  Met verkeersdeskundige gaan we overleggen hoe de weg in te richten.

WETHOUDER HEIJKOOP: Kwetsbaarheid gebied zit hem ook in de vele functies. Omvang daarvan moeten we kleiner maken. De kwaliteit van die kwetsbare mensen gaan we verbeteren. Wordt nu aan gewerkt. Meer doorstromen vanuit opvang naar woningen. Maar er zijn helaas te weinig woningen. We zijn in gesprek met omliggende gemeenten, ook Beschermd wonen. Veel arbeidsmigranten raken nu hun baan kwijt. Werk en wonen is aan elkaar verbonden. Als werk wegvalt, valt ook wonen weg. Binnenkort gaan we weer uitvoeriger praten over opvang van de toekomst.

PvdA heeft de film Dakloos en dan.. laten maken door RTV Dordrecht | Foto van PVDA Politiek Café over Dakloosheid