RegioDeal: geld voor innovatie, jongeren vasthouden, wonen aan water

4 september 2020

 

Drechtsteden Dinsdag 1 september 20202 | Lokhorst te Sliedrecht | RegioDeal | Cor van Verk:

REGIODEAL
De RegioDeal is de deal met het Rijk. Er komt 22,5 miljoen naar de regio Drechtsteden en Gorkum. De steden moeten zelf ook eenzelfde bedrag bijdragen. Op de Drechtsteden Dinsdag werd een stand van zaken gegeven. De aan het woord komende wethouders waren lovend over deze deal, die veel gaat betekenen voor onze regio. Wethouder Flach vertelde dat dit geld vooral was voor de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek (die er gaat komen) en voor Zorginnovatie en innovatie voor bedrijfsleven. Zodat er veel banen komen voor onze inwoners. Ruimte langs de rivieren voor bedrijven; meer vervoer over water, minder over de weg. Jongeren moeten we zien vast te houden, zodat ze hier willen wonen. Goed wonen, goed werken en lekker recreeren. Er zijn 3 Pijlers: Human Capital 6,2 mio, Toegepaste Innovatie 4,5 mio, Dynamiek aan de Oevers 11,8 mio.

INFO PIJLERS:
Arbeidsmarkt/human capital
Wethouder Heijkoop vertelde dat het vooral gaat om bestaanszekerheid, die wordt bedreigt door corona. Vanuit Rijk ontvangen we steunpakketten, voor o.a. van werk naar werk en omscholing. Per arbeidsmarktregio, niet per gemeente, worden de middelen verdeeld. Dordrecht Academy is ook deel van de Regiodeal. Meer HBO, Maakfabriek, doorlopende leerlijnen, samenwerking onderwijs, ondernemers en gemeente. Jongeren worden er veel meer bij betrokken. Veel werk in logistiek en zorg. MBO ook veel banen. Veel leer-werk projecten.

Toegepaste Innovatie
Wethouder Burggraaf wil HBO’ers vasthouden. Te veel talent vertrekt nu naar bijvoorbeeld Brainport Eindhoven, het innovatiedistrict. Gaat nu nog niet zo heel slecht kwa banenperspectief. Maar innovatie is echt heel belangrijk en de maakindustrie. “We moeten ons de crisis uit innoveren”.

Dynamische Oevers
Volgens Burgemeester Alblasserdam Jaap Paans moet de woon- en beleefkwaliteit sterk verbeteren, zeker ook de kwaliteit aan de oevers moet veel beter. Meer wonen aan het water. Binnen 2,5 jaar moeten er al resultaat te zien zijn. Het Rijk toetst op concrete resultaten. Wethouder Flach lichtte toe dat die 22,5 miljoen wellicht wel een 4-voud kan worden als alle andere investeringen erbij komen. Looptijd is van 3 tot max. 5 jaar. Op brede welvaart wordt gemonitord. Met Provincie lopen de afspraken moeizaam, er zijn nog geen concrete afspraken. De verantwoording loopt via gemeente Dordrecht. De Stuurgroep met Rijk, onderwijs, ondernemers en gemeenten stuurt de projecten. De Projecten gaan via lokale verantwoording. Zaken als bestemmingsplanwijzigingen, vergunningen, infrastructuur moeten lokaal worden geregeld, op tijd. Uniek is deze constructie met de Triple Helix: onderwijs, bedrijven en gemeenten/Rijk.  Er komen jaarlijkse rapportages aan de gemeenteraden. Als projecten niet op tijd klaar zijn, dan vervalt het geld van het Rijk en gaat het geld naar een kansrijker project. Daadkracht is nodig. Binnen 2,5 jaar leveren.

Dit bracht Cor van Verk tot de opmerking dat er eigenlijk geen keus is voor de gemeenteraad: het is ja of ja. Nee is geen optie. Maar stel dat bij de Maakfabriek blijkt dat we niet kunnen leveren binnen 2,5 jaar. Dat betekent dat het geld gaat naar wel kansrijke projecten. Zijn we het geld voor Maakfabriek dan kwijt? Wat zijn afspraken met Rijk als calamiteiten zich voordoen? PvdA steunt overigens de Groeiagenda en de RegioDeal, maar wij letten op risico’s voor onze gemeenten.

Wethouder Flach: Toen we de covernance inrichtten, vroegen we ons af of we dit kunnen realiseren? 40 miljoen gevraagd: 22,5 gekregen. We kunnen het echt realiseren. Het moet gewoon binnen 3 jaar tot resultaten leiden. We hebben voortdurend overleg met Rijk. Als we er niets aan kunnen doen, dan is Rijk daar gevoelig voor. We hebben geen keus. Projectleiders zijn er en hebben het vertrouwen. Geld hoeven we niet terug te storten, maar geld inzetten op een manier waar de regio het meest mee gediend is.

PVDA: Gaat om risico’s voor gemeenten. Als geld naar Rijk moet als project niet lukt, dan is dat een risico voor de gemeenten. Gemeenten lopen risico. Bedragen kunnen behoorlijk oplopen. Of gaan gemeenten in concurrentie met elkaar voor het meest kansrijke project?

Wethouder Flach: Dat is niet de werkelijkheid. Geld komt voor projecten. Geld gaan we optimaal benutten en gaat niet terug naar Den Haag. Geld is van de regio. Wordt ingezet in belang van regio. We moeten nu keihard werken. Niets is zonder risico. Risico’s zijn meegenomen. En in beeld gebracht.