Waarom heeft college de raad niet op tijd geïnformeerd over Wantijbad

19 oktober 2020

PVDA en GroenLinks willen weten waarom het college de raad te laat informeerde.
Beide partijen willen geen voorstellen meer die een goedkeuring achteraf inhouden.

Cor van Verk (PVDA) en Chris Benschop (GroenLinks) schrijven dat ze uit de krant hebben moeten vernemen dat opnieuw de gemeenteraad pas veel later wordt geïnformeerd over een uitgave van het college. In dit geval gaat het over een krediet t.b.v. het Wantijbad voor acuut onderhoud. Nu is er niets mis met geld verstrekken aan het Wantijbad, waar velen met plezier vertoeven en zwemmen.
Maar het gaat erom dat de gemeenteraad budgetrecht heeft en gewoon op tijd betrokken moet worden bij besluiten. Dit had ook gekund, want dit speelt net voor het zomerreces. De Gemeenteraad vergaderde toen nog.

Dit is minimaal de derde keer dit jaar dat raad geconfronteerd wordt met voldongen feiten in de portefeuille Sport. De eerste keer betrof het het verlenen van extra krediet bij de Sportboulevard voor de komende 10 jaar; de tweede keer betrof het een extra uitgave voor het renoveren van waterleidingen in de Sportboulevard in het kader van legionella bestrijding en dit is inmiddels de derde keer. Wij willen geen voorstellen meer die een goedkeuring achteraf inhouden.

Vragen aan College:

Dordrecht, 19 oktober 2020
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Betreft: Art. 39 vragen over Wantijbad

Geacht college,
Naar aanleiding van een artikel in de krant willen wij u vragen stellen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde. Naar aanleiding van het krantenbericht:
1. Volgens dagblad AD/deDordtenaar waren de geldproblemen zo acuut dat het groot onderhoud aan de machinekamer moest worden stilgelegd. Het bad zou niet geopend kunnen worden wanneer deze klus niet zou worden afgerond. Dat is, volgens dit dagblad, de reden waarom het college met geld over de brug kwam. Klopt deze weergave van de gang van zaken?
2. Wanneer bovenstaande gang van zaken klopt, dan leiden wij hieruit af dat het geld ruim voor 1 juli beschikbaar is gesteld aan stichting het Wantijbad. Klopt deze aanname, zo ja wanneer is dit geld beschikbaar gesteld door B&W? Was dit ook de datum dat het geld is overgemaakt?
3. De krant vermeldt dat deze procedure normaal verloopt via de gemeenteraad, waarom is daar van afgeweken? De stelling dat de raad pas in september weer bijeen kwam, achten wij niet geloofwaardig gezien onze conclusie dat het geld voor 1 juli beschikbaar moet zijn geweest. Immers de raad heeft eind juni en halverwege juli nog twee keer vergaderd. Naar aanleiding van het raadsvoorstel:
4. In de krant staat dat het e.e.a. te maken heeft met het veranderde BTW-regime waaronder het zwembad zou vallen. Hierdoor zou een belastingteruggave later tot stand komen. In het voorstel wordt gemeld dat het zou gaan om de BOSA-regeling en niets gemeld over de BTW. Kunt u precies uitleggen wat er nu werkelijk aan de hand is en welke gevolgen dit heeft voor de exploitatie van het zwembad?
5. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de BOSA-regeling? Wat zijn de gevolgen wanneer deze regeling onverhoopt is uitgeput? De gevolgen voor het zwembad en voor de gemeente?
6. Hoe kan het zijn dat er voor 1 juli een krediet is verstrekt en dat het raadsvoorstel gedateerd is op 6 oktober 2020? Waarom zijn er ruim drie maanden verstreken tussen lening en raadsvoorstel? Kunt u aangeven wat er allemaal niet klopt in deze procedure?

7. Tot slot, dit is minimaal de derde keer dit jaar dat raad geconfronteerd wordt met voldongen feiten in de portefeuille Sport. De eerste keer betrof het het verlenen van extra krediet bij de Sportboulevard voor de komende 10 jaar; de tweede keer betrof het een extra uitgave voor het renoveren van waterleidingen in de Sportboulevard in het kader van legionella bestrijding en dit is inmiddels de derde keer. Kan het College ons verzekeren dat er vanaf nu geen voorstellen meer komen die een goedkeuring achteraf inhouden?

Hoogachtend,
Cor van Verk (PVDA) en Chris Benschop (Groen Links)