Dordrecht, een betrokken stad!

Het gaat met de stad en de Dordtenaren beter als de Dordtenaren zich betrokken voelen bij wat er in de stad speelt en zij het stadsbestuur vertrouwen in het maken van keuzes. Voor een goed bestuur is de betrokkenheid en inbreng van de burgers nodig, want de wereld is knap ingewikkeld geworden en individuele belangen en vrijheden kunnen botsen met belangen van anderen. Het gaat dan om goed luisteren, te weten komen wat er speelt en zorgvuldig handelen. Dat is wat je van ons mag verwachten in een democratisch gekozen stadsbestuur. De PvdA, noch de gemeente hebben overal verstand van, maar met z’n allen weten we best veel en komen we een stuk verder.

DIT GAAN WE DOEN

  • Burgers, organisaties en bedrijven worden door de gemeente actueel en begrijpelijk geïnformeerd over wat er speelt en welke plannen er worden ontwikkeld door de gemeente.
  • De informatievoorziening aan de burgers wordt ook digitaal veel toegankelijker gemaakt en daarbij wordt echt maatwerk onderscheid gemaakt tussen generaties. Een gemeentelijke ‘Simpele Overheid-Shop’ (SOS Dordt) voor alle vragen over de overheid kan voor heel veel mensen (ook anderstaligen) de toegankelijkheid van alle diensten en informatie verbeteren. De Dordtse bibliotheek kan een belangrijke neutrale taak hebben.
  • Burgers wordt gevraagd mee te denken, hun mening te geven en in te spreken. Niet alles wat burgers willen, kan uitgevoerd worden; immers beschikbare ruimte en geld hebben beperkingen. Maar de gemeente legt wel uit welke wensen er bij de inspraak naar voren zijn gekomen en waarom wensen wel of niet in de plannen of voorzieningen worden opgenomen.
  • Onnodige bureaucratie wordt tegengegaan, o.a. door goede klachtenafhandeling. Over aantallen en afhandeling van klachten en bezwaren van burgers over de gemeentelijke dienstverlening en plannen wordt publieke verantwoording afgelegd.
  • Bij de uitvoering van regelingen wordt niet alleen gekeken naar de letter maar ook naar de geest van de wet of regeling. Maatwerk is uitgangspunt al zal niet iedereen zijn zin krijgen.
  • We willen de samenwerking in de regio echt weer versterken. Veel vragen van onze burgers overschrijden de gemeentegrenzen en dat betekent dat er nieuwe oplossingen nodig zijn. Beleid en plannen op terrein van werken, wonen, en sterke sociale voorzieningen vragen om intensieve samenwerking en gezamenlijke investeringen. Een dergelijke samenwerking tussen gemeenten vraagt wel om extra aandacht voor het informeren en het erbij betrekken van de burgers.
  • We willen graag experimenteren met andere bestuursvormen; zoals geregeld burgers met stemrecht laten aanschuiven bij de gemeenteraad en/of introduceer raadsleden bij wijkpanels met als bijzondere taak om deze wijkpanels voor te zitten en hiermee 2x per jaar over wijkaangelegenheden te spreken over gevolgen en aanpassingen van beleid of beleidsuitvoering. Het zijn voorstellen voor een nieuwe vitale Dordtse bestuurscultuur en daar zullen we snel invulling aan moeten geven.
  • Er dient een portefeuillehouder informatisering, automatisering en privacybescherming te komen in het College. Dit past bij de verantwoordelijkheden van gemeenten.
  • Om het contact tussen burgers en de raadsleden te verbeteren wordt het budget voor fractieondersteuning zodanig verhoogd, dat elke gemeenteraadsfractie (van partijen die op de kieslijst hebben gestaan) daaruit een fractiemedewerker voor maximaal 18 uur per week kan betalen. Dit is een echte investering in de kwaliteit van ons stadsbestuur.

Ons programma - ons plan:

Begrijpelijk informeren

Burgers, organisaties en bedrijven worden door de gemeente actueel en begrijpelijk geïnformeerd over wat er speelt en welke plannen er worden ontwikkeld door de gemeente.

Informatievoorziening digitaal toegankelijker maken

De informatievoorziening aan de burgers wordt ook digitaal veel toegankelijker gemaakt en daarbij wordt echt maatwerk onderscheid gemaakt tussen generaties. Een gemeentelijke ‘Simpele Overheid-Shop’ (SOS Dordt) voor alle vragen over de overheid kan voor heel veel mensen (ook anderstaligen) de toegankelijkheid van alle diensten en informatie verbeteren. De Dordtse bibliotheek kan een belangrijke neutrale taak hebben.

Dordtenaren meer betrekken bij het bestuur van de stad

We willen graag experimenteren met andere bestuursvormen; zoals geregeld burgers met stemrecht laten aanschuiven bij de gemeenteraad en/of introduceer raadsleden bij wijkpanels met als bijzondere taak om deze wijkpanels voor te zitten en hiermee 2x per jaar over wijkaangelegenheden te spreken over gevolgen en aanpassingen van beleid of beleidsuitvoering.

Geen onnodige bureaucratie

Onnodige bureaucratie wordt tegengegaan, o.a. door goede klachtenafhandeling. Over aantallen en afhandeling van klachten en bezwaren van burgers over de gemeentelijke dienstverlening en plannen wordt publieke verantwoording afgelegd.

Samenwerking in de regio moeten we in blijven investeren

We willen de samenwerking in de regio echt weer versterken. Veel vragen van onze burgers overschrijden de gemeentegrenzen en dat betekent dat er nieuwe oplossingen nodig zijn.

Investeer in de kwaliteit van ons stadsbestuur

Om het contact tussen burgers en de raadsleden te verbeteren wordt het budget voor fractieondersteuning zodanig verhoogd, dat elke gemeenteraadsfractie (van partijen die op de kieslijst hebben gestaan) daaruit een fractiemedewerker voor maximaal 18 uur per week kan betalen. Dit is een echte investering in de kwaliteit van ons stadsbestuur.

Waar ben je naar op zoek?