Dordt beweegt!
Bewegen en sporten is goed voor de gezondheid op langere termijn. Investeren in sport is investeren in een gezonde toekomst van ons allemaal en die inspanning daarvoor is wel nodig. Door de coronacrisis zijn we minder gaan sporten en bewegen en ongezonder gaan leven. Slechts 40 procent van de Dordtenaren komt aan het minimum van 150 minuten bewegen per week dat nodig is om op lange termijn gezond en fit te blijven. De verschillen per wijk zijn echter groot. Er zijn ook sterke afwijkingen te zien tussen verschillende leeftijdsgroepen en groepen met een andere sociaal economische status. Uit onderzoek naar het gebruik van de formele speelruimtes tegenover het gebruik van de informele speelruimte blijkt dat er het meeste wordt gespeeld buiten de voorbestemde groen- en speelgebieden om. Daarom willen we naast het ondersteunen van de georganiseerde sport ook meer inzetten op vormen van bewegen in de openbare ruimte (bootcamps) en urban sports, zoals hardloopparcoursen in de stad, straatvoetbal mountainbiken en freestyle skateboarden, fietsen of steppen. Locaties voor urban sport zijn goedkoper dan officiële sportaccommodaties. Helemaal als locaties vanaf het ontwerpproces bij gebiedsontwikkeling beweegvriendelijk worden ingericht. Urban sports kunnen ook een rol spelen bij hergebruik van leegstand. Met het Albert Schweitzerziekenhuis hebben we hoogwaardige kennis van gezondheidszorg beschikbaar die past bij een grote regio en die een belangrijke rol vervult in het regionale zorgaanbod. Ook wat betreft de sportfaciliteiten heeft Dordrecht een regionale functie in te vullen. Echter deelname aan sportactiviteiten en programma’s gericht op gezonde voeding blijven echter steken in veel goede bedoelingen. Dit moet beter. FC Dordrecht is meer dan een voetbalclub; de club verbindt en zorgt voor stadpromotie (iedere week toch weer op TV en in het nieuws). Natuurlijk staat de club op eigen benen, en kan zij rekenen op het partnerschap van de supporters en de gemeente.

DIT GAAN WE DOEN
1. Samen met sportverenigingen, werkgevers en sportscholen willen we een ‘Dordt beweegt plan’ faciliteren waarbij we iedere Dordtenaar uitdagen om meer te gaan bewegen.
Hierbij denken we aan:
a) Het intensiever benutten van de mogelijkheden op en rondom het stadion van FC Dordrecht. De ligging en daarmee de bereikbaarheid voor bewoners uit de wijken is goed en met de juiste begeleiding liggen hier kansen om meer bewegen te stimuleren en uit te breiden;
b) We willen laten kijken of de faciliteiten van de Sportboulevard meer mogelijkheden bieden en intensiever benut kunnen worden. Ook hier zijn meer mogelijkheden en is intensivering van bestaande activiteiten gewenst. Topsport en breedtesport gaan hier hand in hand en het is goed dat talenten in een veilige omgeving deskundige begeleiding kunnen krijgen;
c) Onderhoud aan sportaccommodaties moet worden ingehaald;
d) De bereikbaarheid van verschillende sportcomplexen is nu soms slecht en geeft niet altijd een veilig gevoel in de maanden dat het ‘s avonds vroeg donker is. Overleg met de sportverenigingen over verbetering is nodig;
e) Toegankelijkheid en betaalbaarheid van sportactiviteiten worden voor mensen met een ‘smalle beurs’ blijven onderbelicht in de huidige beleidsstukken over sportbeleid. Wij willen op dit punt een aanvulling. Kinderen tot 18 jaar moeten in ieder geval veilig en zonder financiële belemmeringen kunnen blijven deelnemen aan sportactiviteiten of lid zijn van een sportclub.

• Het onderwijs heeft een belangrijke bijdrage te leveren aan het gezond opgroeien van kinderen. Het kan dit niet alleen, want zeker de ouders en opvoeders hebben hier een verantwoordelijkheid. Een veel intensievere en consequentere rol van de gemeente mag worden verwacht om de doelstelling van gezond opgroeien waar te maken en te faciliteren.
Wij denken aan:
a) Op scholen in het primair onderwijs wordt al elke week lichamelijke oefening gegeven, maar de faciliteiten met name op schoolpleinen laat te wensen over. De gemeente kan meer bewegen stimuleren door schoolpleinen (maatwerk) samen opnieuw in te richten;
b) Extra naschoolse sportactiviteiten voor leerlingen kunnen plaats vinden onder begeleiding van professionals. Schoolzwemmen is verplicht en is onderdeel van het Dordt-Pas pakket;
c) Voor alle groepen kinderen ongeacht hun achtergrond, cultuur of sexe is plezierig en veilig bewegen, sporten, spelen of dansen gezond, leuk en belangrijk. Extra aandacht van de gemeente is nodig om hier zicht op te houden en met sportclubs, trainers en moskeebesturen zal samenwerking nodig zijn om ouders te informeren over mogelijkheden en regels;
d) Gezonde voeding is heel erg belangrijk voor een lichaam volop in ontwikkeling. Het project Doe even Gezond heeft op scholen meetbaar voor veel resultaten gezorgd. Extra middelen moeten worden ingezet voor de realisatie (structureel en voor langere tijd). We willen dit initiatief weer opstarten.

Ons programma - ons plan:

Een Dordt Beweegt Plan

Samen met sportverenigingen, werkgevers en sportscholen willen we een ‘Dordt beweegt plan’ faciliteren waarbij we iedere Dordtenaar uitdagen om meer te gaan bewegen.

Beter benutten van de omgeving van het FC Dordrecht stadion

Het intensiever benutten van de mogelijkheden op en rondom het stadion van FC Dordrecht. De ligging en daarmee de bereikbaarheid voor bewoners uit de wijken is goed en met de juiste begeleiding liggen hier kansen om meer bewegen te stimuleren en uit te breiden;

Beter benutten van de Sportboulevard

Hier zijn meer mogelijkheden en is intensivering van bestaande activiteiten gewenst. Topsport en breedtesport gaan hier hand in hand en het is goed dat talenten in een veilige omgeving deskundige begeleiding kunnen krijgen;

De verenigingen op de sportparken verdienen duidelijkheid

Onderhoud aan sportaccommodaties moet worden ingehaald en de sportparkenvisie moet nu eindelijk eens voor duidelijkheid zorgen.

Bereikbaarheid sportcomplexen moet beter.

De bereikbaarheid van verschillende sportcomplexen is nu soms slecht en geeft niet altijd een veilig gevoel in de maanden dat het ‘s avonds vroeg donker is. Overleg met de sportverenigingen over verbetering is nodig.

Alle kinderen tot 18 jaar moeten kunnen sporten

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van sportactiviteiten worden voor mensen met een ‘smalle beurs’ blijven onderbelicht in de huidige beleidsstukken over sportbeleid. Wij willen op dit punt een aanvulling. Kinderen tot 18 jaar moeten in ieder geval veilig en zonder financiële belemmeringen kunnen blijven deelnemen aan sportactiviteiten of lid zijn van een sportclub.

Het opnieuw inrichten van schoolpleinen

Op scholen in het primair onderwijs wordt al elke week lichamelijke oefening gegeven, maar de faciliteiten met name op schoolpleinen laat te wensen over. De gemeente kan meer bewegen stimuleren door schoolpleinen (maatwerk) samen opnieuw in te richten;

Schoolzwemmen moet weer terugkomen

Extra naschoolse sportactiviteiten voor leerlingen kunnen plaats vinden onder begeleiding van professionals. Schoolzwemmen is verplicht en is onderdeel van het Dordt-Pas pakket;

We willen alle kinderen aan het sporten krijgen.

Voor alle groepen kinderen ongeacht hun achtergrond, cultuur of sexe is plezierig en veilig bewegen, sporten, spelen of dansen gezond, leuk en belangrijk. Extra aandacht van de gemeente is nodig om hier zicht op te houden en met sportclubs, trainers en moskeebesturen zal samenwerking nodig zijn om ouders te informeren over mogelijkheden en regels.

Gezonde voeding is belangrijk daarom starten we weer met het project 'Doe even gezond'.

Het project Doe even Gezond heeft op scholen meetbaar voor veel resultaten gezorgd. Extra middelen moeten worden ingezet voor de realisatie (structureel en voor langere tijd). We willen dit initiatief weer opstarten.

Waar ben je naar op zoek?