ONDERWIJS, ZORG EN DIVERSITEIT

Dordt, solidaire stad!

1. Onderwijs In onze stad moet ieder kind naar school kunnen
Ook kinderen die vanwege hun fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen aangepast onderwijs nodig hebben. Ieder kind verlaat de school met een diploma en behaalt daarmee een startkwalificatie. We zullen in Dordrecht moeten voorkomen dat er aan de poort wordt geselecteerd, waardoor sommige scholen het ‘goed’ doen en anderen scholen het ‘minder goed’ doen. Juist in wijken waar kinderen extra ondersteuning nodig hebben om hun basisschool goed af te maken en waar talentontwikkeling een extra inspanning vraagt van scholen ̧ onderwijsgevenden en ouders is een extra inspanning op zijn plaats.

Kinderen moeten in Dordrecht een breed keuzeaanbod hebben van scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen dienen een veilige leeromgeving te garanderen. Alle kinderen moeten een diploma kunnen halen en dus wordt er actief ingezet op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Dit kan door samen met onderwijs leerplichtambtenaar en eventuele zorgpartijen afspraken te maken over aangepaste leerroutes voor kinderen bij wie de omstandigheden zodanig zijn dat uitval dreigt. Zowel van ouders/verzorgers als scholen mag worden verwacht dat zij zich maximaal inspannen. De gemeente dient hier sturend en faciliterend in zijn. Wanneer kinderen voor een praktijkgerichte beroepsopleiding kiezen, dan hebben we met het Da Vinci College een school in onze stad die goede beroepsopleidingen aanbiedt. Toch zien we nog veel te veel MBO-leerlingen de opleiding verlaten voordat ze hun diploma hebben gehaald. Waar ligt dit aan? Het vinden van stageplaatsen is een probleem. Samenwerking met werkgevers om stageperioden mogelijk te maken kan worden gestimuleerd door een subsidie op de stagebeleiding in te voeren, zodat stagiaires een passende vergoeding voor hun werk kunnen krijgen. Ook het ontwikkelen van nieuwe opleidingen waar werkgevers in de regio kansen zien wordt gestimuleerd. Het is goed dat er in Dordrecht verschillende HBO-opleidingen worden aangeboden. Voor een leeromgeving in het hoger onderwijs blijft nauwe samenwerking met dergelijke opleidingen in Rotterdam en Breda nodig. Een goede aansluiting op dat type vervolgonderwijs blijft belangrijk.

DIT GAAN WE DOEN

• Vroegtijdig schoolverlaten en thuiszittersproblematiek worden aangepakt; in onze stad streven we ernaar om 30% onder het landelijk gemiddelde uit te komen.

• Leerplicht is ook leerrecht; het toezicht op beiden wordt beter georganiseerd (bv. door inzet van match-makers).

• Iedere school en ieder klaslokaal heeft een gezond binnenklimaat; de ventilatie is op orde.

• Voor alle kinderen en jongeren (ook op het MBO) wordt huiswerkbegeleiding op of nabij de school de standaard. Dit vergroot de kansen voor alle kinderen ongeacht de portemonnee van hun ouders/verzorgers.

• We investeren samen met schoolbesturen extra in scholen waar nu (taal/leer) achterstanden groot zijn (bv. door een welkomstbonus of voorrang bij het verkrijgen van huisvesting aan te bieden aan onderwijzers).

• De zomerschool is voor ieder kind toegankelijk met een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk wordt vastgesteld en/of via de Dordtpas.

• We stimuleren de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs het aanbod aan speciaal onderwijs dient te worden uitgebreid.

2. Kinderopvang
Ook in Dordrecht dient er voor ieder kind kinderopvang en buitenschoolse opvang beschikbaar te zijn. Zoals ook de SER adviseert, zijn wij van mening dat opvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor alle kinderen tot 13 jaar beschikbaar (en betaalbaar) moet zijn. Ook voor ouders die niet werken moet het mogelijk zijn om hun kinderen naar de kinderopvang of de buitenschoolse opvang te brengen. De PvdA pleit voor de opzet en uitbreiding van de Integrale kindcentra. We kijken uit naar landelijke regelingen op dit punt maar willen daar zeker ook in Dordrecht aan meewerken.

DIT GAAN WE DOEN

• Alle kinderen in Dordrecht kunnen minimaal twee dagen in de week naar de kinderopvang ongeacht de sociaal economische positie van hun ouders (werk of werkloos).

• De samenwerking tussen kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg wordt niet vrijblijvend georganiseerd; de gemeente neemt de regie.

3. Jeugdzorg en jeugdhulp
Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en daar waar dat door verschillende oorzaken niet lukt heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om hulp, en zorg aan te bieden. Om de juiste zorg te kunnen bepalen is een goede beoordeling (triage) van de situatie van belang en dienen de ouders en de kinderen te worden bijgestaan door deskundige hulpverleners. Daar waar in de begeleiding wordt vastgesteld dat specialistische zorg nodig is, koopt de gemeente in regionaal verband voldoende daarvan in, zodat de beschikbaarheid is gegarandeerd.

In Dordrecht streven we ernaar dat ieder kind de hulp krijgt die nodig is om later een zelfstandig leven te kunnen leiden met een adequaat inkomen om van rond te komen met een huis om in te wonen en de kans een betekenisvolle relatie op te bouwen. Er moet een regionaal beleidsplan komen, dat de voorwaarden schept voor het veilig opgroeien van onze kinderen, want als het om goede jeugdhulp gaat mogen gemeentegrenzen geen obstakel zijn. Als het aan de PvdA ligt er 100 dagen na aan treden van het college zo’n plan, waarbij ouders, huisartsen en jeugdhulpaanbieders actief betrokken zijn.

DIT GAAN WE DOEN

• Meer aandacht voor pleegzorg en gezinshuizen; we stellen kwaliteitseisen.

• We stimuleren de samenwerking tussen Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instelling in regionaal verband gericht op meer hulp in het gezin en minder uithuisplaatsingen.

• Iedere huisartsenpraktijk krijgt een praktijkondersteuner jeugd

• Wijkteams dienen te voorzien in een adequate en deskundige beoordeling bij hulpvragen. Voor eenvoudige opvoedvragen is het JIP beschikbaar.

• Ouders en jongeren krijgen een belangrijke stem in het jeugdbeleid eventueel met hulp van een JIP (Jeugd Informatie Punt) er worden langjarige afspraken gemaakt met de jeugdzorgsector over beschikbaarheid, aard van de hulp, financiering en kwaliteit.

4. Ouderenzorg/Mantelzorg en WMO
Ouderen moeten adequaat ondersteund kunnen worden om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Er wordt in samenspraak met ouderen en andere geïnteresseerde Dordtenaren gekeken naar de mogelijkheid om woningen te realiseren waarbij rekening gehouden wordt met het ouder worden en hulp in de buurt. Dit maakt het mogelijk een hoge kwaliteit van leven zo lang mogelijk te garanderen. Het WMO-beleid moet daar op aansluiten, zowel voor wat betreft de verzorging thuis als voor wat betreft de mobiliteit. Extra aandacht voor Mantelzorgers is van belang, want juist deze zorg is nodig om het zorgsysteem overeind te houden. Het is goed om het ondersteunende beleid van de gemeenten op dit punt door te zetten. Het WMO- abonnement t.b.v. huishoudelijke hulp moet weer inkomensafhankelijk worden gemaakt, de middelen die daarmee vrij komen kunnen worden gebruikt voor meer huishoudelijke hulp en ook voor meer aandacht voor de sociale component in het contact.

DIT GAAN WE DOEN

• Ondersteuning van mantelzorg blijft nodig zowel professioneel als door vrijwilligers en wordt op wijkniveau georganiseerd.

• Er komt ruimte en/of grond beschikbaar om met ouderen in collectief verband (coöperatief- of verenigingsverband) kleinschalige woonprojecten in eigen beheer te ontwikkelen.

• Afschaffing abonnementstarief WMO (rekeninghoudend met landelijke regels op dit punt).

• Het aanbod van WMO-voorzieningen wordt ook digitaal toegankelijk gemaakt.

• Maatwerk in de begeleiding wordt aangeboden wanneer dat nodig is eventueel op aanvraag van een zorg- of ouderenadviseur.

• Wijk- en buurt ontmoetingspunten gaan de informele zorg en onderlinge hulp versterken.

5. Welzijn en volksgezondheid
Het is o.a. tijdens de corona-epidemie duidelijk geworden dat het van belang is dat er een plek in de wijk is, waar mensen met hun vragen terecht kunnen, waar informatie beschikbaar is en waar mensen samen of met hulp van instellingen hun problemen kunnen oplossen. Om hier een succes van te maken is de steun en inbreng van buurtbewoners onmisbaar. Het helpt om een wijk levendig te houden en de gezondheid van de bewoners te bevorderen. Wijkbeweeg-programma’s kunnen hier zeker bij helpen.

DIT GAAN WE DOEN

• Ontwikkel een speciaal programma extra aandacht voor het welzijn van jongeren.

• Wij organiseren samen met jeugdgezondheidszorg en buurtsportcoaches een gezond opgroeien campagne voor kinderen en jongeren. De rol van sportverenigingen zal belangrijk zijn.

• De effecten van de corona-pandemie voor onze gezondheid blijven we actief monitoren.

• We willen meer investeren in de wijken waar de volksgezondheid slechter is dan in ander wijken.

• Er komt een gezondheidsprogramma waarin ondermeer aandacht wordt besteed aan gezond eten en koken en de aanpak van obesitas onder de jeugd.

6. Diversiteit
Dordrecht heeft veel inwoners met verschillende culturele achtergrond en met een LHBTIQ-persoonlijkheid. Het is belangrijk om deze diversiteit te benutten om zo een sterke, vrije en solidaire gemeenschap te zijn en te blijven. Dit vraagt permanent aandacht en voorbeeldgedrag van politici en overheid. Nog steeds zien we dat verschillende groepen niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn in bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. Soms is zelfs sprake van regelrechte discriminatie. Het bestrijden en aan de orde stellen daarvan kan niet genoeg gebeuren. We moeten hier aandacht aan blijven besteden, want iedere Dordtenaar moet zich gehoord en gezien voelen. ‘De vrijheid voelen te kunnen zijn wie je bent en dat kunnen laten zien’, is een groot goed in onze stad.

Wij zijn trots op alle Dordtenaren en dus biedt de stad iedereen kansen om zijn talenten en ervaringen te benutten en weerbaar te zijn voor een toekomst in een internationaal netwerk . Het gaat daarbij niet alleen om onszelf maar ook om anderen op de wereld die onze steun nodig hebben. Veel families in onze stad hebben familie in een ver buitenland. Het is goed om hun verhalen en ervaringen te leren kennen en ze op die manier te benutten om zo het leven in onze stad te verrijken. We hebben iedereen nodig om onze welvaart in stand te houden en daar past uitsluiting niet bij. Daarom herintroduceren wij de adviesraad voor diversiteit. Het gaat hierbij om het gesprek met instituties en bedrijven, onderzoek en gesprekken met Dordtenaren die zich allen thuis moet voelen in de stad van Johan de Witt.

DIT GAAN WE DOEN

• Er wordt een diversiteitsraad opgericht die de gemeente gaat adviseren op alle beleidsterreinen en een ombudsfunctie vervult als er sprake is van discriminatie. Jaarlijks vindt een rapportage plaats met een stadsdebat als resultaat.

• Het gemeentelijk personeelsbeleid dient gericht te zijn op het realiseren van een gezonde afspiegeling van de gemêleerde samenstelling van de stad en de regio.

• Gesubsidieerde instellingen en projecten dienen aan te geven hoe diversiteit door hun programma of activiteit zal worden bevorderd.

• Dordrecht wordt steeds inclusiever en dus zorgen we er voor dat iedereen mee kan doen door; simpel taalgebruik, goede communicatie (doelgroep gericht), bestrijding 28 VK-programma PvdA 2022-2026 29 van analfabetisme en gericht taalonderwijs en het bijdragen aan het organiseren van jaarlijkse wijkfeesten.

• Bij de opvang van asielzoekers nemen we verantwoordelijkheid.

Ons programma - ons plan:

Vroegtijdig schoolverlaten pakken we aan

Vroegtijdig schoolverlaten en thuiszittersproblematiek worden aangepakt; in onze stad streven we ernaar om 30% onder het landelijk gemiddelde uit te komen.

Een gezond binnenklimaat voor scholen

Iedere school en ieder klaslokaal heeft een gezond binnenklimaat; de ventilatie is op orde.

Huiswerkbegeleiding voor ieder kind bereikbaar

Voor alle kinderen en jongeren (ook op het MBO) wordt huiswerkbegeleiding op of nabij de school de standaard. Dit vergroot de kansen voor alle kinderen ongeacht de portemonnee van hun ouders/verzorgers.

We investeren in scholen waar taalachterstanden groot zijn

We investeren samen met schoolbesturen extra in scholen waar nu (taal/leer) achterstanden groot zijn (bv. door een welkomstbonus of voorrang bij het verkrijgen van huisvesting aan te bieden aan onderwijzers).

Zomerschool voor ieder kind bereikbaar

De zomerschool is voor ieder kind toegankelijk met een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk wordt vastgesteld en/of via de Dordtpas.

De gemeente neemt de regie

De samenwerking tussen kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg wordt niet vrijblijvend georganiseerd; de gemeente neemt de regie op de Jeugdzorg.

Er moet een regionaal beleidsplan komen, dat de voorwaarden schept voor het veilig opgroeien van onze kinderen

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en daar waar dat door verschillende oorzaken niet lukt heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om hulp, en zorg aan te bieden. Daar waar in de begeleiding wordt vastgesteld dat specialistische zorg nodig is, koopt de gemeente in regionaal verband voldoende daarvan in, zodat de beschikbaarheid is gegarandeerd.

Betere samenwerking voor onze kwetsbare kinderen

We stimuleren de samenwerking tussen Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instelling in regionaal verband gericht op meer hulp in het gezin en minder uithuisplaatsingen.

Ouders en jongeren krijgen een belangrijke stem in het jeugdbeleid

Ouders en jongeren krijgen een belangrijke stem in het jeugdbeleid eventueel met hulp van een JIP (Jeugd Informatie Punt) er worden langjarige afspraken gemaakt met de jeugdzorgsector over beschikbaarheid, aard van de hulp, financiering en kwaliteit.

Ouderen moeten we ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen

Ouderen moeten adequaat ondersteund kunnen worden om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het WMO-beleid moet daar op aansluiten, zowel voor wat betreft de verzorging thuis als voor wat betreft de mobiliteit. Extra aandacht voor Mantelzorgers is van belang, want juist deze zorg is nodig om het zorgsysteem overeind te houden. • Wijk- en buurt ontmoetingspunten gaan de informele zorg en onderlinge hulp versterken.

We gaan voor Wijkbeweeg-programma’s

Het helpt om een wijk levendig te houden en de gezondheid van de bewoners te bevorderen. Wijkbeweeg-programma’s kunnen hier zeker bij helpen. • We willen meer investeren in de wijken waar de volksgezondheid slechter is dan in ander wijken. Er komt een gezondheidsprogramma waarin ondermeer aandacht wordt besteed aan gezond eten en koken en de aanpak van obesitas onder de jeugd.

We richten een diversiteitsraad op

Dordrecht heeft veel inwoners met verschillende culturele achtergrond en met een LHBTIQ-persoonlijkheid. Het is belangrijk om de diversiteit van de Dordtenaren te benutten om zo een sterke, vrije en solidaire gemeenschap te zijn en te blijven. Nog steeds zien we dat verschillende groepen niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn in bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. Soms is zelfs sprake van regelrechte discriminatie. We moeten hier aandacht aan blijven besteden, want iedere Dordtenaar moet zich gehoord en gezien voelen. Daarom herintroduceren wij de adviesraad voor diversiteit.